EKOLOGIA. „Prawny bubel”, czyli o zmianie granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego

2021-12-02 6:45:42

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego skrytykowały już najpoważniejsze instytucje naukowe w kraju, organizacje pozarządowe i dziesiątki tysięcy zwykłych obywateli. Ostatnio do tego grona dołączyły – organy rządowe


Komisja Prawnicza Rządowego Centrum Legislacji nie szczędziła w swej opinii krytycznych uwag pod adresem projektu rozporządzenia.
Ocena przez komisję prawniczą to kolejny etap prac nad rozporządzeniem. Wcześniej w następstwie konsultacji społecznych walec Ministerstwa Klimatu i Środowiska bezceremonialnie rozjechał uwagi strony społecznej do rozporządzenia. Rządowi prawnicy nie podzielają jednak samozadowolenia ministerstwa.
W swoich uwagach Komisja Prawnicza wskazuje m.in., że: wbrew twierdzeniom ministerstwa, rozporządzenie nie ma wyłącznie charakteru „technicznego”. Wątpliwości prawników dotyczą szczególnie wyłączania nieruchomości z terenu parku; w uzasadnieniu do projektu nie zostały w wystarczającym stopniu odzwierciedla wymogi wynikające z art. 10 ustawy o ochronie przyrody – tego, który mówi o „bezpowrotnej utracie wartości przyrodniczych i kulturowych”. Ministerstwo lekceważyło go dotąd niemerytorycznymi uwagami, że park jest w istocie powiększany a nie pomniejszany, zaś wartości przyrodnicze są kwestią uznaniową.
O tym, że rozporządzenie jest niezgodne z Ustawą o ochronie przyrody mówiła m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody: „zarówno fakt wyłączenia pewnego obszaru, tryb oraz podany powód nie są klarownie uzasadnione oraz nie zostały poprzedzone OOŚ. Tymczasem wszystkie te elementy proceduralne są niezbędne dla przeprowadzenia najpierw poważnej dyskusji a następnie podjęcia odpowiedzialnej decyzji”.
Również Rada Naukowa ŚPN zwracała uwagę na niezgodność rozporządzenia z prawem i wskazywała, że: „redukcja obszarów parków narodowych (…), a szczególnie tworzenie enklaw w ich obrębie obniża ich wartości przyrodnicze. Powstające zagrożenia z reguły sięgają daleko poza tworzone enklawy, za sprawą wpływu możliwych do organizacji działań, które w wyłączeniach nie podlegają ograniczeniom reżimów ochronnych. Także w tym przypadku, stworzenie enklawy w obrębie ŚPN stwarza potencjalne zagrożenie dla całego obszaru Łyśca, pozbawiając jednocześnie park przewidzianych Ustawą o Ochronie Przyrody instrumentów przeciwdziałania takim zagrożeniom”.
„Cieszymy się, że Komisja Prawnicza wzięła ten skandaliczny projekt pod lupę. Apelujemy do Rady Ministrów i premiera Mateusza Morawieckiego, aby wreszcie zakończyli tę, podtrzymywaną przez kolejnych ministrów, farsę. Tego projektu nie da się poprawić. Jedyne, co może zrobić rząd, by zachować twarz, to całkowicie się z niego wycofać – z korzyścią dla przyrody, kultury i Skarbu Państwa” – mówi Monika Stasiak ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Organizacje sprzeciwiające się rozporządzeniu wielokrotnie podkreślały, że ministerialne rozporządzenie zagraża polskiemu systemowi ochrony przyrody. Opinia Komisji Prawniczej to szansa na ocalenie nie tylko dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale dla wszystkich parków narodowych w Polsce.

Fundacja na rzecz
wszystkich istot

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *