Las pozbawiony ochrony?

2016-04-28 6:48:38

Rada gminy głosowała za pozbawieniem charakteru ochronnego prywatnych lasów we wschodniej Jabłonnie. Opinia ta trafi w ręce starosty, który władny jest do wydania decyzji o pozbawieniu charakteru ochronnego 4,5 hektara lasu przylegającego do osiedla Słoneczna Polana.

Spór o las we wschodniej Jabłonnie, przylegający do osiedla Słoneczna Polana, trwa od kilku lat. Na łamach TiO pisaliśmy o tym wielokrotnie. Stronami sporu są z jednej strony właściciele zalesionych działek, a z drugiej mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Właściciele działek, które porosły lasem, chcieliby aby umożliwiono im budowanie domów na należącym do nich terenie. Natomiast mieszkańcy osiedla Słoneczna Polana twierdzą, że zarówno władze gminy jaki i sprzedający działki obiecali im kiedyś, iż przylegający do osiedla teren pozostanie lasem. Była wójt Olga Muniak przy okazji uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu raz stawała po jednej, a drugi raz po drugiej stronie tego sporu.

Niedawno właściciele ok. 20 zalesionych działek wystąpili z wnioskiem o pozbawienie charakteru ochronnego należących do nich nieruchomości. Decyzje w tej sprawie powinien wydać starosta legionowski po zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Jabłonnie. Właściciele ci w uzasadnieniu swojego wniosku napisali, że należące do nich działki chcieliby przeznaczyć na usługi zdrowia, opieki społecznej, oświaty, sportu i rekreacji. Dowodzili też, że umożliwienie zabudowy tych działek przy zachowaniu ich leśnego charakteru, a więc przy pozostawieniu odpowiednio dużej powierzchni biologicznie czynnej, przyczyni się do zachowania lasu. Przestrzegali również, że pozostawienie ich działek z przeznaczenie dotychczasowym jako las, spowoduje, że za kilka czy kilkanaście lat, las ten zostanie kompletnie wycięty, bo takie są zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Zwolennicy pozostawienia lasu uważają natomiast, że nie można robić wyłomu i dopuścić aby na terenach tych powstawała zabudowa. W efekcie radni większością głosów 7 za i 5 przeciw pozytywnie zaopiniowali uchwałę o pozbawieniu charakteru ochronnego 4,5 ha lasu we wschodniej Jabłonnie.

ML

Fot. www.publicdomainpictures.net

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *