Facebook


LEGIONOWO. 9 problemów oświaty w Legionowie

2019-11-19 6:33:06

Komisja oświaty, kultury i sportu rozpisała 9 najważniejszych problemów w legionowskiej oświacie. Czy da się je rozwiązać lokalnie ma zdecydowań prezydent Roman Smogorzewski

Po otrzymaniu informacji od prezydenta radni przejdą do opracowywania planu, który ma rozwiązać problemy miejskiej oświaty. Poniżej przedstawiamy postulaty, o których mowa:

1. Zmniejszenie zakresu komunikacji prowadzonej przez szkoły i nauczycieli, która wykracza poza zakres obowiązujących organy prowadzące przepisów.
2. Dostosowanie liczebności klas do możliwości zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu nauczania, w tym rozważenie możliwości podziału klas na grupy podczas zajęć z fizyki, chemii, wychowania fizycznego i języków obcych i stworzenia odpowiednich warunków pracy i wsparcia dla nauczycieli, aby mogli oni rozwijać talenty i pasje w uczniach.
3. Zapewnienie odpowiedniej liczby nauczycieli wspomagających ze względu na wzrost liczby orzeczeń i opinii z uwzględnieniem warunków ich pracy i ich wynagradzania.
4. Doposażenie placówek w pomoce naukowe, nowszy sprzęt komputerowy, umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu i korzystania z drukarek i kserokopiarek.
5. Uproszczenie procedur i zasad organizacji i finansowania zajęć pozalekcyjnych, w tym zmniejszenie ilości wymaganej dokumentacji.
6. Właściwe wynagrodzenie nauczycieli, analiza wysokości dodatków motywacyjnych w porównaniu z sąsiednimi gminami, wprowadzenie przejrzystych zasad przydziału dodatków motywacyjnych przez dyrektorów, rozważenie możliwości wypłat dodatkowego wynagrodzenia za zajęcia wykraczające poza ustawowy wymiar czasu pracy nauczycieli np. za ich udział w wycieczkach szkolnych
7. Analiza możliwości zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkolnej wraz z uszczegółowieniem ich obowiązków oraz zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia za ich pracę wykraczającą poza ustawowy wymiar czasu.
8. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolach poprzez rozbudowę monitoringu, opracowanie czytelnych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, czy też postępowania z uczniem wymagającym fachowej opieki medycznej.
9. Ograniczenie roli KZB do sprawowania nadzoru technicznego i przeprowadzania niezbędnych remontów. Przekazanie zarządu nad szkolną infrastrukturą sportową dyrektorom poszczególnych placówek.

red.

Komentarze

1 komentarz

  1. Mart odpowiedz

    Punkt 9 jest ciekawy. KZB problemem oświaty. Rzeklbym, ze KZB problemem wszystkich podatników, bo nieudolne, niewydolne a przeżera $ na bzdury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *