LEGIONOWO. Budżet (Nie)obywatelski

2019-02-04 4:50:11


Na ostatniej sesji w dniu 23 stycznia 2019 roku Rada Miasta uchwaliła budżet gminy Legionowo na 2019 rok. W budżecie znalazła się dotacja celowa w wysokości 500 tys. zł na realizacje zadań w ramach budżetu obywatelskiego

Mirosław Grabowski – Radny Miasta Legionowo

Utworzenie ww. rezerwy zostało uznane przez Regionalna Izbę Obrachunkowa za bezpodstawne z powodu braku uchwały Rady Miasta określającej w swojej treści zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski

Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. W uchwalonym budżecie gminy Legionowo na 2019 r. znalazła się dotacja celowa w wysokości 500 tys. zł na realizacje zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Zasady i tryb bez uchwały

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła obowiązek podjęcia przez rade gminy uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Elementami tej uchwały są m.in.: wymogi formalne jakimi powinny odpowiadać zgłaszane projekty, liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. Braku uchwały Rady Miasta określającej w swojej treści zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego, spowodował, że RIO uznało utworzenia rezerwy celowej na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego za bezpodstawne. Nie stanowi to problemu dla Prezydenta Smogorzewskiego i Skarbnika Gminy, którzy wbrew zapisom ustawowym uważają, czemu dali wyraz na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta, że nie trzeba uchwały, a wystarczy zarządzenie Prezydenta.

Budżet (Nie)obywatelski

Wobec braku uchwały Rady Miasta zawierającej ustawowo wymagane elementy na co zwróciła uwagę RIO zachodzi realna obawa, że środki przeznaczone na budżet obywatelski są jedynie zapisem w uchwale budżetowej, bez realnej możliwości ich wykorzystania. Rodzą się natomiast pytania: Czy gmina Legionowo nie musi się stosować do obowiązujących przepisów? Czy nie powinna być przyjęta najpierw uchwała określająca wymagania jakie powinien spełniać projekt budżet obywatelski, a dopiero później utworzona rezerwa na ten cel? Czy władzom miasta zależało w ogóle na tym aby taki budżet obywatelski wprowadzić w życie, czy może była to kolejna gra pod publiczkę. Czy w Legionowie tworzy się prawo które budzi tyle zastrzeżeń i po raz kolejny może zostać uznane za sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Szkoda aby coś na co mieszkańcy czekają i o co się od wielu lat dopominają nie zostało znowu wcielone w życie. Czyżby był to budżet obywatelski ale nie dla obywateli?

Mirosław Grabowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *