LEGIONOWO. Budżet obywatelski – wszystko zależy od mieszkańców

2021-06-12 3:23:15

W ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Legionowie zgłoszono 15 projektów, z których 12 zakwalifikowano do dalszego etapu. Od mieszkańców teraz zależy, które z nich uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane

Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych gdzie mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Podstawowym założeniem budżetu obywatelskiego jest oddanie inicjatywy i ostatecznej decyzji w ręce wyborców. To mieszkańcy od pierwszej do ostatniej chwili decydują o sposobie wydatkowania środków budżetowych. Pomysły do budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy. I sami mieszkańcy – w głosowaniu – decydują, które z nich powinny zostać zrealizowane. Zadanie władz ogranicza się jedynie do stworzenia odpowiedniego systemu zapewniającego sprawne przeprowadzenie całej procedury. Ten sposób działania zwiększa przejrzystość i wiarygodność w wydatkowaniu przynajmniej części środków finansowych pochodzących z naszych podatków. Poprawia poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne i pozwala budować społeczeństwo obywatelskie.
W Legionowie pierwsze realne prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego pojawiły jesienią 2018 roku. Jednak to dopiero w tym roku mieszkańcy Legionowa po raz pierwszy będą mieli możliwość bezpośredniego zaplanowania miejskich wydatków o wartości 0,5 mln złotych. Właśnie trwa pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w ramach którego zostaną w 2022 roku zrealizowane pierwsze projekty zgłoszone przez mieszkańców.

Najważniejszym elementem regulaminu Budżetu Obywatelskiego jest harmonogram. To on określa etapy i terminy oraz determinuje nasze działania. Harmonogram tych działań ze względu na pandemię był kilkukrotnie modyfikowany. Teraz jesteśmy już po dwóch najważniejszych przedsięwzięciach z tego harmonogramu czyli zgłaszaniu projektów i ich ocenie. W ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 15 projektów z których etap weryfikacji pozytywnie przeszło 12 z nich. Obecnie odbywa się promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na panujące nadal ograniczenia, publiczna prezentacja projektów połączona z dyskusją mieszkańców, przeniosła się do internetu. Myślę, iż w te działania aktywnie włączy się urząd miasta oraz radni i media. Tylko właściwe dotarcie z tą informacją do mieszkańców i pokazanie im dobrych stron zgłoszonych projektów może skutkować ich aktywnym udziałem w całym procesie.

Głosowanie
Wkrótce przejdziemy do najważniejszego etapu czyli głosowania, które odbędzie się w dniach od 16 czerwca do 15 sierpnia. To właśnie w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w 2022 roku. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz w formie elektronicznej lub papierowej. Głosować można tylko za pomocą karty do głosowania, której wzór określony został w regulaminie. Na ternie miasta wyznaczone powinny zostać punkty do głosowania których lokalizacje podane zostaną do publicznej wiadomości. Mieszkańcy będą mogli głosować poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w punkcie do głosowania lub oddanie głosu w formie elektronicznej. Można oddać jeden głos na jeden projekt wpisując jego numer na karcie do głosowania. Głos uznaje się za nieważny w przypadku min. na głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem, głosowania przez osobę nieuprawnioną, braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania, nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania czy braku zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania
Po zakończeniu głosowania zespół ds. budżetu obywatelskiego którego jestem członkiem, ustala liczbę złożonych kart do głosowania, weryfikuje oddane głosy pod względem ich ważności, ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych, określa kolejność projektów ze względu na uzyskaną liczbę głosów. Do realizacji kwalifikuje się projekty w kolejności według uzyskanej liczby głosów. Uwzględnione zostaną tylko te projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów. W sytuacji gdy pozostała w puli kwota nie zabezpiecza środków koniecznych na realizację pierwszego projektu z wykazu, uwzględniony zostanie kolejny projekt, którego koszt realizacji nie przekroczy puli dostępnych środków. Ostateczny wykaz projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo poznamy 7 września 2021 roku.

Teraz wszystko zależy od aktywności mieszkańców.
W ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 15 projektów z których po wnikliwej analizie i weryfikacji zakwalifikowano do dalszego etapu 12 z nich. Większość z nich to działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców jak budowa nowych placów zabaw czy wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, prorozwojowym. Są jednak wśród nich również takie, które wywołują mój niepokój czy idea tego budżetu nie zostanie wypaczona. Mam tu na myśli projekty, które dotyczą remontu boiska przy jednej ze szkół podstawowych, remontu szatni w Arenie czy też zakupu książek do biblioteki miejskiej. 500 tysięcy to skromne środki aby je przeznaczać na inwestycje, które wchodzą w zakres zadań których realizacja powinna się odbywać w ramach zadań własnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta czy też spółek miejskich.

Chociaż nie jest to budżet moich marzeń bo nie udało mi się do jego regulaminu wprowadzić podziału na nieformalne dzielnice Legionowa oraz wykluczyć z niego możliwość realizacji zadań należących do ustawowych obowiązków miejskich instytucji czy też ograniczenia czasowego w korzystaniu z projektów zrealizowanych w ramach budżetu, to cieszę się że w ogóle zostaje on wdrożony do realizacji. Pozwoli to zaktywizować większą grupę mieszkańców w działaniu na rzecz poprawy warunków życia w mieście i pobudzi obywatelską mobilizację.

Mam jednak nadzieję, że decyzją mieszkańców w głosowaniu uda się wyłonić i przeznaczyć do realizacji najlepsze i najbardziej oczekiwane projekty. Będę się starał wkrótce przybliżyć Państwu kilka projektów z tegorocznej edycji, poddanych pod głosowanie. Niedługo ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Dlatego zachęcam do zgłaszania uwag i wniosków. Już teraz wiem, że modyfikacja regulaminu tego budżetu jest konieczna. Obiecuję również, że będę zabiegał aby w kolejnych edycjach na Budżet Obywatelski w naszym mieście przeznaczyć znacznie większe środki finansowe.

Mirosław Grabowski
Radny Rady Miasta
Nasze Miasto Nasze Sprawyw
miroslaw.grabowski@rm.legionowo.pl
692 584 121

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *