LEGIONOWO. Co nowego w spółdzielniach (część 3)

2017-09-09 1:46:00

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, która wchodzi w życie 9 września br. wprowadza wręcz kosmetyczne zmiany dotyczące działania tych podmiotów. Lobby spółdzielcze dążące do zachowania istniejącego status quo może zacierać ręce

Zmiany ustawowe obejmują: zakres nadzoru ministra, wyłączenia lustratora, nabycia i utraty członkostwa w  spółdzielni, wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, zasad ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego, zasad reprezentowania członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz zakresu stosowania ustawy o własności lokali.

Zmiany w nabyciu członkostwa

Nowe przepisy wiążą członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu, w tym roszczenia o jego ustanowienie tj. ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, odrębnej własności lokalu (ekspektatywa własności). Osoby nie posiadające takich tytułów tracą członkostwo w spółdzielni z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 9 września br. Członkowie założyciele spółdzielni nie posiadający ww. tytułów zachowują członkostwo w terminie 3 lat od wpisania spółdzielni do rejestru (czyli dotyczy to spółdzielni „nowych”).
Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie lub jeżeli razem ubiegają się o zawarcie umowy o stanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Nie trzeba składać deklaracji członkowskiej ani płacić wpisowego wynoszącego dotychczas ¼ najniższego wynagrodzenia czyli 500 zł.
Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni. Właścicielowi lokalu, nie będącym członkiem spółdzielni przysługuje roszczenie o ustanowienie tego prawa.
Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu np. w drodze kupna.
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni. O fakcie nabycia ww. prawa nabywca niezwłocznie zawiadamia spółdzielnię.
Ustawa także ściśle precyzuje moment powstania członkostwa w spółdzielni. Członkostwo powstaje z chwilą nabycia roszczenia do prawa, zawarcia umowy, nabycia lub ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu, upływu określonego czasu i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
Z chwila śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypada drugiemu z nich.
W terminie 1 roku od wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub orzeczeniem sądowym o wygaśnięciu tego prawa roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przysługują jego bliskim( np. dzieci, rodzice, wnuki zmarłego). Ale uwaga do zachowania roszczenia, o którym wyżej mowa niezbędne jest złożenie w terminie 1 roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Jeżeli pisemne zapewnienie złoży kilka osób uprawnionych o tym, która z nich zostanie członkiem spółdzielni decyduje sąd. Natomiast po upływie wyznaczonego uprawnionym przez spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia sądowego lub dokonania wyboru przez spółdzielnię uprawnieni mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Osoby prawne, najemcy i właściciele garaży

Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie prawnej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Członkiem spółdzielni może być najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, osoby prawnej itp., oraz w dniu przejęcia był on uprawniony do korzystania z tego lokalu a spółdzielnia zawarła z nim umowę przeniesienia własności lokalu.
Przepisy o nabyciu członkostwa stosuje się odpowiednio (czyli wprost, z modyfikacjami lub wcale) do osób którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącym albo ułamkowy udział we współwłasności garażu wielopoziomowym.

Ustanie i wygaśnięcie członkostwa

Członek spółdzielni, któremu w dni wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 9 września 2017 r.) nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie (tylko do lokali mieszkalnych) lub własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu lub roszczenie o ustanowienie tego prawa traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.
Nowela ustawy wskazała, że przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze nie stosuje się do wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków. Osoba będąca założycielem spółdzielni jak i właściciel lokalu będący członkiem spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą rozwiązania umowy o budowę lokalu, wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zbycia ekspektatywy własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lub udziałów w tych prawach, wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą postania wspólnot mieszkaniowych.
Jeżeli spółdzielca posiada więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu utrata członkostwa następuje po utracie wszystkich z przysługujących mu tytułów.
Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadku zbycia prawa do gruntu z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku innej spółdzielni. Osoby które maja spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali lub roszczenia o ustanowienie tego prawa staja się członkami spółdzielni która nabyła grunt i budynek.

Janusz Baranowski
Stowarzyszenia
Legionowskich Lokatorów

Część 1

Część 2

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *