LEGIONOWO-JABŁONNA. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ SML-W

2017-06-01 3:39:13

Czym jest Rada Nadzorcza Spółdzielni
Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Działalność Rady oparta jest na przepisach: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu spółdzielni i regulaminu Rady Nadzorczej.
Do zadań Rady należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów spółdzielni, w tym: wybór i odwoływanie członków zarządu (w tym prezesa i jego zastępców) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, uchwalanie regulaminów Rad Osiedli i koordynowanie działalności nadzorczo-kontrolnych Rad Osiedli, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność, uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one sprzeczne z przepisami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

A jak to wygląda w SML-W
Niechlubną tradycją SML-W, a wręcz standardem, jest jednoczesne zasiadanie tych samych osób w dwóch organach jednocześnie (Rada Nadzorcza i Rada Osiedla) i pobieranie z tego tytułu podwójnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to wynosi odpowiednio wg. stanu na 2017 r.: z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej 1000 zł brutto przewodniczący i 800 zł brutto członek, a dla Rad Osiedli odpowiednio 600 zł brutto przewodniczący i 400 zł brutto członek. I tak:
– w kadencji 2011/2014 – 6 osób z Rady Nadzorczej SML-W zasiadało jednocześnie w Radach Osiedli
– w kadencji 2014/2017 – 6 osób z Rady Nadzorczej SML-W zasiadało jednocześnie w Radach Osiedli
– w kadencji 2017/2020 – 5 osób z Rady Nadzorczej SML-W zasiada jednocześnie w Radach Osiedli.
Pomimo tego, że Rada Nadzorcza ma kompetencje władcze wobec Rad Osiedli nie przeszkadza to kilku członkom Rady Nadzorczej w wykonywaniu funkcji w obu tych organach, a więc także wobec swoich działań i pobierania z obu tych źródeł wynagrodzenia. Jak wygląda ta „samokontrola” można się tylko domyślać. Dodajmy, że w druku będącym podstawą zgłoszenia kandydata są zawarte informacje nie przewidziane w statucie spółdzielni, takie jak: „Będąc członkiem Rady Nadzorczej chciałabym/chciałbym zajmować się następującymi sprawami”, gdzie kompetencje Rady są ściśle nakreślone w przepisach wiążących jej członków, a jej przewodniczący i członkowie komisji są wybierani przez samą Radę a ich przekroczenie może wywołać negatywne skutki. Nie ma natomiast informacji istotnej, czyli pytania: „Czy jest Pan/Pani członkiem Rady Osiedla, statutowego organu SML-W”.

Wybory do Rady Nadzorczej SML-W
W tym roku upływa kadencja Rady Nadzorczej wybranej na lata 2014/2017. Kandydatów do niej można było zgłaszać do 17 maja br. tj. na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia członków SML-W. Zgłoszenie kandydata musiało być poparte podpisami co najmniej 10 członków spółdzielni. Zgłoszenia dokonuje się na druku (były już przypadki odrzucenia kandydata zgłoszonego w innej niż druk formie). Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów i poddaje ją pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia. Głosuje się poprzez pozostawienie kandydatów na których się głosuje i skreślenie kandydatów na których nie oddaje się głosu. Na otrzymanej karcie do glosowania nazwiska umieszczane są alfabetycznie. Wypełniając kartę należy skreślić taką liczbę kandydujących osób (skreślamy te na które nie głosujemy), aby pozostało na niej nie więcej niż 15 kandydatów. Wtedy głos jest ważny. Kartę wrzuca się do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej. Mandat otrzymują kandydaci którzy uzyskali łącznie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia największa liczbę głosów. Głosowanie odbywa się z zachowaniem zasady tajności, co w rzeczywistości w  warunkach lokalowych SML-W jest iluzją. Zaniepokojenie wzbudza również sposób liczenia głosów odbywający się poza salą obrad.

Nowi kandydaci
Do kandydowania do Rady Nadzorczej na kadencję 2017/2020 zgłosiło się m.in. 8 członków spółdzielni, których wspólnym wyznacznikiem działań, w przypadku uzyskania mandatu, jest oddanie spółdzielni w ręce spółdzielców, poprzez transparentność, przejrzystość i jawność działań i wydatków, oraz faktyczne wykonywanie przypisanych Radzie Nadzorczej obowiązków nadzorczo-kontrolnych, także wobec Zarządu SML-W, który ma rolę służebną wobec członków spółdzielni a nie odwrotnie. Dlaczego nowi? Ponieważ są niezależni od personalnych przekładanek, które tu zaprezentowaliśmy. Ww. kandydaci zostaną niebawem Państwu przedstawieni, a także będą prezentować się na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia członków SML-W, na które zapraszamy.

Janusz Baranowski
Stowarzyszenie
Legionowskich Lokatorów

Zagłosuj na niezależnych kandydatów do Rady Nadzorczej. Twój głos to realna szansa na zmiany. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SML-W 2017

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *