LEGIONOWO. Kto musi odśnieżać

2016-12-07 3:03:59

Nagłe nadejście zimy spowodowało powrót związanych z nią problemów. Należą do nich oprócz wyższych rachunków za ogrzewanie i kolejek w warsztatach blacharsko-lakierniczych również obowiązki związane z odśnieżanie jezdni i chodników. Kto powinien to robić?

Najogólniej rzecz biorąc obowiązek utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Gminy więc powinny zapewnić czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. Jednak część tych obowiązków już tradycyjnie została przeniesiona na właścicieli nieruchomości. Nie chodzi tu tylko o utrzymanie porządku na terenie prywatnych posesji, ale także na terenach do nich bezpośrednio przyległych, będących na przykład własnością gminy.

Obowiązki
Według regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Legionowo na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek: uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio(!) przy granicy nieruchomości. Śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy zgarniać z chodnika na pryzmy przy krawężniku jezdni. Właściciel nieruchomości jest również zobowiązany do niezwłocznego likwidowania śliskości i gołoledzi z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Odpowiedzialność
Na osoby nie stosujące się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, może zostać nałożony mandat karny nawet 500 złotowy, a także może zostać w ich sprawie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. W pewnych przypadkach oprócz odpowiedzialności na podstawie kodeksu wykroczeń oraz odpowiedzialności odszkodowawczej może wchodzić w rachubę także odpowiedzialność karna. Może ona dotyczyć osób, które nie dopełniły ciążących na nich obowiązków, a to z kolei stało się przyczyną zdarzenia, w wyniku którego inne osoby doznały obrażeń ciała albo innego uszczerbku. Taką odpowiedzialność mogą więc ponieść zarówno osoby, które nie usunęły lodu z chodnika czy sopli z dachu, jak i odpowiedzialne za to, że na drodze szybkiego ruchu zrobiła się ślizgawka. Uwaga! Nie wolno odgarniać śniegu z powrotem na drogę. Strażnicy miejscy lub policja mogą za coś takiego wlepić mandat na kwotę do 1500 zł. Gdy ponadto wyrzucony na drogę śnieg będzie przyczyną wypadku, to osoba, która odgarnęła śnieg na drogę, może odpowiadać jak za przestępstwo, co w skrajnym przypadku oznacza karę pozbawienia wolności.

Chodniki, których nie musi sprzątać właściciel
W sprawie odśnieżania konkretnego chodnika mogą pojawić się jednak pewne kontrowersje, a mianowicie kto właściwie powinien go uprzątnąć? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciele nieruchomości maja obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, pod warunkiem, że chodnik ten bezpośrednio przylega do granicy nieruchomości. Wynika z tego, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do sprzątania takiego chodnika, który oddzielony jest od granicy działki choćby niewielkim trawnikiem. Właściciel nieruchomości nie jest również zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *