LEGIONOWO. Majątek wyprowadzony do spółki

2015-12-17 1:19:51

Namawiani przez prezydenta miejscy radni, przekształcili Komunalny Zakład Budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki temu, wielomilionowy majątek KZB sp. z o. o. może sprzedawać nie pytając ich o zgodę. Dziś część z nich nie chce tego komentować, inni twierdzą, że zostali oszukani przez prezydenta.

Sprawa stała się głośna w czerwcu br., gdy wyszło na jaw, że prywatna spółka „Milenium” rozpoczyna budowę Centrum Szkoleniowo-Sportowego, przy stadionie miejskim, na terenie należącym do miasta. Okazało się, że spółka komunalna KZB Sp. z o.o. sprzedała tę działkę, na niezwykle korzystnych warunkach, prywatnej spółce „Milenium” nie pytając rady miasta o zgodę i nie przeprowadzając przetargu.

Odpowiedzialność radnych
Przez dłuższy czas ani prezydent Roman Smogorzewski, ani zarząd KZB sp. z o. o. nie chcieli udzielić jakichkolwiek wyjaśnień. Prezydent twierdził, że to wyłącznie sprawa spółki KZB. Z kolei KZB uchylało się od odpowiedzi zasłaniając się tajemnicą handlową. Później prezydent Roman Smogorzewski oraz przewodniczący rady miasta Janusz Klejment przyznali, że obecnie KZB sp. z o. o. może sprzedawać i robić co ze chce z powierzonym jej majątkiem. Majątek ten warty jest ponad 200 mln zł, a w jego skład wchodzą należące wcześniej do miasta nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe, budynki szkół i przedszkoli oraz obiekty sportowe. Odpowiedzialnością za to obarczyli radnych, którzy w 2013 r. podjęli uchwałę ws. likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego i przekształceniu go w spółkę z o. o.

Pomysł był prezydenta
Jednocześnie cały majątek, którym zarządzał Zakład przekazano spółce. Należy wspomnieć, że zarówno uchwałę ws. likwidacji Zakładu jak i akt założycielski nowej spółki przygotował prezydent. W uchwale którą przyjęli radni zapisano, że spółka będzie wykonywała te same zadania, które wykonywał do tej pory zakład budżetowy. Nie było tam mowy o możliwości sprzedaży nieruchomości. Był za to zapis, że akt założycielski nowej spółki opracuje i podpisze prezydent. Możliwość sprzedaży nieruchomości pojawiła się po raz pierwszy właśnie w tym akcie. Dlatego część radnych uważa, że prezydent opracowując i podpisując akt założycielski KZB sp. z o. o. przekroczył swoje uprawnienia. Obecnie sprawa zajmuje się prokuratura, która prowadzenie śledztwa powierzyła Wydziałowi do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

Jak głosowali radni?
W głosowaniu nad brzemienną w skutkach uchwałą wzięło udział 23 radnych, 20 było za przekształceniem Zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a 3 głosowało przeciw. Zadaliśmy każdemu z nich 3 pytania, aby dowiedzieć się czy mieli wówczas świadomość jakie mogą być skutki tej uchwały. Odpowiedzi, na zadane ponad 3 tygodnie temu pytania, udzieliła nam jednak tylko część radnych. Od odpowiedzi uchyliła się większość radnych z klubu Porozumienie Prezydenckie (Marta Bogucka-Frańczak, Anna Łaniewska, Mirosław Pachulski, Andrzej Piętka, Marcin Smogorzewski, Agata Zaklika, Jacek Zawada, Artur Żuchowski).

PYTANIA
1. Czy brał/a Pan/i udział w głosowaniu nad Uchwałą nr XXXII/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 r. W sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
2. Czy głosował/a Pan/i za podjęciem tej uchwały?
3. Czy w czasie głosowania miał/a Pan/i świadomość, że uchwałą tą cały majątek, którym zarządzał Komunalny Zakład Budżetowy zostaje przekazany na własność spółki KZB Sp. z o. o. oraz spółka ta dzięki temu będzie mogła, bez zgody Rady Miasta, sprzedawać przekazane jej nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe, budynki szkół i przedszkoli oraz obiekty sportowe itd.?

ODPOWIEDZI
Ryszard Brański
1. Tak brałem udział.
2. Głosowałem za przyjęciem tej uchwały.
3. Zawsze podczas głosowań miałem świadomość i pełną wiedzę za czym głosuję.

Janusz Klejment (przewodniczący Rady Miasta)
1. Brałem udział.
2. Tak, głosowałem.
3. Miałem świadomość przekazania majątku.

Tadeusz Szulc
1. Tak, brałem udział w tym głosowaniu.
2. Byłem za tą uchwałą.
3. To, że Spółka KZB będzie miała przekazany majątek, to było pewne i nie było w tym nic dziwnego. Natomiast nie miałem wówczas takiej świadomości, że po jakimś czasie spółka będzie mogła sprzedać majątek gminny bez zgody radnych, bo nie było o tym mowy.

Konrad Michalski, w imieniu Klub Radnych PiS (Konrad Michalski, Zdzisław Koryś, Kazimierz Płaciszewski)
1. Tak – pamiętam, jak Rada Miasta zajmowała się tą uchwałą i że brałem udział w głosowaniu.
2. Zarówno ja, jak i cały trzyosobowy Klub Radnych PiS, którego byłem wówczas członkiem, głosował przeciw tej uchwale. Prezydent jednak zachwalał proponowane przez siebie rozwiązanie mówiąc, że przyniesie ono wiele oszczędności. My byliśmy dalece sceptyczni.
3. Obawiałem się tego. I w Klubie Radnych PiS, ale też na sesji Rady dawaliśmy temu wyraz. Pamiętam, że zadałem któregoś razu pytanie (było to albo na sesji RM, albo na posiedzeniu którejś z komisji), czy jest możliwe, że KZB zacznie wyprzedawać nieruchomości, które ma pod swoim zarządem. Wtedy zostało to wręcz wyśmiane. Wielce rozbawiony prezydent w odpowiedzi zastanawiał się, czy jestem kompetentny, skoro zadaję tak niemądre – w jego mniemaniu – pytanie. Moim zdaniem cała sytuacja z KZB jest skandalem. To jest niezgodne z prawem. Wszelkie operacje na majątku gminy muszą być zaaprobowane przez Radę Miasta. Na wszystko powinna być osobna uchwała. Operacje na majątku nie mogą być wykonywane w oparciu np. o regulamin spółki. To nonsens. Mogę zapewnić, że partia Prawo i Sprawiedliwość w Legionowie zajmie się tym tematem. Będzie to tym łatwiejsze, że wygraliśmy wybory i już niedługo będziemy mieli nowy rząd.

Paweł Głażewski
1. Tak, brałem udział.
2. Tak, głosowałem za podjęciem niniejszej Uchwały.
3. Przed podjęciem jakiejkolwiek Uchwały mam obowiązek zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem (tak było i w tym przypadku).Treść uzasadnienia do tej Uchwały jasno określała warunki powstania spółki KZB Sp.
z o. o. Spółka nie posiada mocy prawnej do sprzedawania lokali mieszkalnych, gdyż jedynie zarządza gminnymi zasobami w imieniu Gminy Miejskiej Legionowo. Osobiście nie widzę możliwości wyprzedawania przez Spółkę szkół, przedszkoli i jakichkolwiek obiektów sportowych. Podnosząc rękę podczas głosowania nad przekształceniem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Spółkę KZB Sp.
z o. o. widziałem jedynie korzyści. Spółka kompleksowo zarządza Gminnym mieniem co pozwala na oszczędności przy wspólnych przetargach np. dla szkół, a także co bardzo istotne ma możliwość odzyskiwania podatku VAT.

Agnieszka Borkowska
1. Brałam udział w głosowaniu.
2. Głosowałam za podjęciem uchwały.
3. Przed głosowaniem każdej Uchwały zawsze zapoznaje się z otrzymanymi wcześniej materiałami. Opiniujemy również projekty Uchwał na komisjach.
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej przekształcenia KZB w spółkę KZB Legionowo jasno precyzowało warunki powstania tej spółki. Powstanie spółki to spójne i kompleksowe zarządzanie Gminnym mieniem, odzyskiwanie podatku VAT. Spółka nie może sprzedać lokali mieszkalnych, czy innego majątku gminy z uwagi na to, że tylko nim zarządza, obawa o wyprzedawanie gminnego majątku jest bezzasadna.

Bogdan Kiełbasiński, w imieniu całego klubu Nasze Miasto Nasze Sprawy (Józef Dziedzic, Bogdan Kiełbasiński, Paweł Lewandowski, Małgorzata Luzak).
1. Tak.
2. Tak.
3. Głosując, mieliśmy wiedzę, że powołujemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały obejmie Gmina Miejska Legionowo. W treści uzasadnienia zawarty został zapis mówiący, że to Gmina nadal będzie podejmować strategiczne decyzje odnośnie zbywania nieruchomości. Ponadto, w trakcie dyskusji na temat tworzenia spółki, podejmowanej na komisjach radni otrzymywali zapewnienia od prezydenta i jego zastępców, że Rada będzie miała wpływ na zarządzanie majątkiem oraz inwestycje powstającej spółki.
Rada Miasta podejmując niniejszą uchwałę, uprawnienia do zbywania nieruchomości należących do nowej spółki, przekazała de facto prezydentowi. Należy jednak podkreślić, że każda taka decyzja podlega kontroli i ewentualnej odpowiedzialności karnej prezydenta, jeżeli została podjęta niezgodnie z prawem lub ze szkodą dla Gminy.
Spółka nie może samodzielnie podejmować decyzji o sprzedaży majątku. Zarząd Spółki nie ma takich uprawnień. W obecnej sytuacji prawnej, decyzję o sprzedaży majątku należącego do spółki KZB Legionowo Sp. z o. o. podejmuje jednoosobowo prezydent, który na zgromadzeniu wspólników dysponuje 100 proc. głosów, reprezentując właściciela spółki, czyli Gminę Legionowo. Tak też się stało w przypadku działki przy ul. Parkowej. Prezydent jednoosobowo podjął uchwałę na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Wspólników KZB Legionowo Sp. z o. o. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki.
Przy okazji warto zwrócić uwagę na kwestię transparentności podejmowania tego typu decyzji. W obecnej sytuacji słusznym byłoby wcześniejsze informowanie Rady Miasta o planach zbycia nieruchomości. Dobrą praktyką w przyszłości byłoby zasięganie opinii Rady Miasta w tym zakresie. Tego zabrakło.

KAROL STELMACH

Komentarze

3 komentarze

  1. Pingback: LEGIONOWO. Kiedy się dogadali? »

  2. hubs odpowiedz

    Dwa smutne fakty. Jeżeli tylko będzie mógł wystartować w wyborach, to wystartuje i je wygra. Jeżeli nie będzie mógł wystartować w wyborach, to udzieli poparcia komuś ze swojego środowiska, i ten ktoś zostanie prezydentem. Tak więc wszystko zostanie po staremu.

  3. ratunek odpowiedz

    natychmiast uchwała powinna być zaskarżona do wojewody, a fakt sprzedaży działki do CBA bo są wątpliwości że mogło dojść do istotnego naruszenia kompetencji nienależnych prezydentowi poprzez “spreparowaną” treść uchwały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *