LEGIONOWO. Miasto będzie miało wreszcie swój budżet obywatelski

2020-01-21 5:12:25

Z powodu nieudolności władz, mieszkańcy Legionowa dopiero w 2021 roku będą mogli decydować na co zostanie wydatkowana część pieniędzy z budżetu miasta. Chodzi o inwestycje o wartości 500 000 zł


Idąc śladem innych miast w 2018 r. legionowski ratusz podjął się nieudolnej próby wprowadzenia w Legionowie budżetu obywatelskiego. Nieudolnej próby, bo jak pokazał czas zapis w uchwale budżetowej nie został poparty wcześniej opracowanym dokumentami, których wymagało obowiązujące prawo.

Trudne początki

Tak więc, z powodu uporu władz miasta, rezerwa zapisana na te cel pozostała martwa przez cały 2019 r. Na nic zdały się głosy radnych min. ze stowarzyszenia Nasze miasto Nasze Sprawy (NMNS), iż najpierw rada powinna przyjąć uchwałę określająca wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, a dopiero później powinna zostać utworzona rezerwę na ten cel. Nie widzieli w tym jednak problemu ani prezydent, ani skarbnik Gminy Legionowo. Wbrew zapisom ustawowym, uznali oni, że nie trzeba żadnej uchwały, a wystarczy w tym temacie zarządzenie Prezydenta. Przez prawie pół roku próbowano udowodnić Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO), a następnie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu (WSA), że nie mają racji kwestionując utworzenie rezerwy celowej na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego. I oczywiście nic władze nie wskórały.

Czy pozwolą decydować mieszkańcom?

Dopiero w kwietniu 2019 r. zdecydowano się na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie opracowania regulaminu budżetu obywatelskiego. W konsultacjach tych oprócz mieszkańców jako jedyny wziął udział radny Mirosław Grabowski reprezentujący w radzie miasta stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze Sprawy. To właśnie do niego zwróciliśmy się o komentarz w tej sprawie. – “Moja praca nad tym budżetem rozpoczęła się w momencie, kiedy sprawa budżetu obywatelskiego pojawiła się na sesji rady miasta, był to w luty 2019 r. Widząc nieudolne próby wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Legionowie postanowiłem, że stowarzyszenie NMNS przygotuje projekt takiego regulaminu. Miałem wówczas obawy czy aby na pewno władzom miasta zależy na tym, aby mieszkańcom udostępnić takie narzędzie za pomocą, którego sami będą mogli decydować w bezpośrednim głosowaniu o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. Dlatego opracowaliśmy założenia do tego regulaminu”. – opowiada radny Grabowski

Ratusz opóźniał prace

Niedługo potem pojawiła się inicjatywa prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. W ich trakcie mieszkańcy oraz radni mogli się zapoznać z projektem regulaminu opracowanym w ratuszu. Widząc włożoną pracę ze strony pracowników urzędu miasta radny Grabowski zadeklarował swoją pomoc przy pracy nad wersją przygotowaną przez Ratusz.
– “Zostało to odebrane pozytywnie. Podczas tych konsultacji zgłosiłem 10 uwag, których większość znalazła akceptację pracowników odpowiedzialnych za projekt. Miałem nadzieję, że te uwagi i uwagi mieszkańców pozwolą, aby prace nad regulaminem ruszyły pełną parą. Tak się jednak nie stało i musieliśmy czekać aż do sierpnia 2019 r. kiedy to po kolejnej próbie uchwalenia niedopracowanego projektu regulaminu budżetu obywatelskiego, udało się przekonać prezydenta do wycofani tego projektu” – mówi radny. Po czterech miesiącach i zmianie osoby wyznaczonej przez prezydenta do pracy nad tym regulaminem, został wypracowany wreszcie dokument, który na grudniowej sesji mógł zostać na zaprezentowany całej radzie miasta.

Przeznaczyli zbyt mało pieniędzy

W trakcie prac w komisji rady miasta starano się dopracować regulamin, aby był on bardziej przyjazny mieszkańcom. Miedzy innymi podczas tych prac udało się min. doprowadzić do uregulowania zapisów określających zasady i możliwości otrzymania merytorycznego wsparcia odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu miasta na etapie zgłaszania projektów przez mieszkańców oraz doprowadzić do usunięcia zapisów, które mogły by wykluczyć jakąś grupę społeczną lub mieszkańców konkretnego rejonu miasta. Według radnego Grabowskiego, w regulaminie brakuje jednak zapisów o podziale środków finansowych. Dobrze było, gdyby środki w ramach budżetu obywatelskiego były podzielone na poszczególne, nieformalne dzielnice Legionowa. Również środki finansowe, którymi ma operować budżet obywatelski wydają się zbyt małe. Należy pamiętać, że miasto dysponuje budżetem w wysokości ok. 300 milionów złotych. Dlatego przyznanie budżetu obywatelskiego, o którym mogą decydować sami mieszkańcy w wysokości zaledwie 0,5 mln zł wydaje się niewielką kwotą.

Budżetu obywatelski uchwalony

30 grudnia 2019 r. rada miasta jednogłośnie przyjęła regulamin budżetu obywatelskiego Gminu Miejskiej Legionowo. Szkoda jednak, że coś, co miało służyć mieszkańcom już w 2019 r. zostanie zrealizowane, ale dopiero w 2021 roku. Opieszałość prac nad tym regulaminem spowodowana nie uznawaniem orzeczeń RIO uniemożliwiła przeprowadzenie całej procedury w 2019 r. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą się znaleźć w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Aby tak się stało, musi się odbyć cały przewidziany prawem proces zgłaszania i wyboru takich projektów. Dlatego w 2020 r. dokonamy wyboru zadań, których realizacja będzie mogła nastąpić dopiero w 2021 r.

O czy mieszkańcy zdecydują?

Pomysły mieszkańców zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego po wstępnej selekcji zostaną poddane głosowaniu. To właśnie mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zadecydują na co zostaną przeznaczone środki w wysokości 500 tys. zł. Każdy z mieszkańców zgodnie z zapisami regulaminu będzie mógł poprzeć jeden pomysł oddając na niego swój głos. W 2021 r. zostaną zrealizowane te pomysły, które zyskają największe poparcie mieszkańców. Teraz od aktywności mieszkańców zależy powodzenie tego przedsięwzięcia. Harmonogram jest tu nieubłagany. Zadania, które mogą być zrealizowane dopiero w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego, musimy zgłosić już w tym roku, a konkretnie do 16 marca 2020 r.

Mirosław Grabowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *