LEGIONOWO. Nowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2019-10-09 6:51:35

Władze miasta uwzględniając wyniki przeprowadzonych analiz, uznały, że należy zaktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla „Śródmieścia Legionowa” i „Bukowiec A”


Na ostatniej sesji rady miasta Legionowo radni podjęli uchwałę w sprawie uznania aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po zapoznaniu się z nią władze miasta uznały, iż czas na zaktualizowanie planów dla obszarów „Śródmieścia Legionowa” i „Bukowca A”.

Studium jest w porządku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium – dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jego analiza wykazała, że dokument ten jest aktualny zarówno w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również w zakresie zgodności z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi.

15 planów miejscowych

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W Legionowie obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Największy obszar miasta reguluje plan przyjęty uchwałą Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 r. Jest on nieaktualny w zakresie zgodności z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi jego sporządzenia oraz w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach wprowadzono m. in. obowiązek podania maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

Wskaźnik intensywności zabudowy

Duża część miasta objęta jest planem, w którym nie określony został wskaźnik intensywności zabudowy (WIZ). Na III Parceli, Łajskach, Bukowcu i Grudziach brak WIZ spowodował dużą samowolę budowlaną. W latach 2016 – 2018 wydano w Legionowie 139 decyzji o pozwoleniu na budowę w zabudowie jednorodzinnej. Aż 60% dotyczyło terenów, dla których nie określono maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Władze miasta najpierw chcą uaktualnić plan dla „Śródmieścia” oraz „Bukowca A”. Istnieją obawy, że plany te umożliwią jeszcze większe dogęszczenie zabudowy. Nie jest też chyba przypadkiem, że dwie działki na terenie objętym zmianą planu należą do rodziny prezydenta Smogorzewskiego.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *