LEGIONOWO. Petycje bez kagańca

2015-12-10 1:54:42

Miasto podjęło uchwałę, która mogła utrudnić składanie mieszkańcom petycji, miały one bowiem podlegać kontroli przewodniczącego rady miast. Wojewoda stwierdził, że uchwała ta jest nieważna.
Rady Miasta Legionowo dnia 28 października 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wewnętrznego regulaminu przyjmowania i rozpatrywania petycji złożonych do Rady Miasta Legionowo. 6 września br. weszła bowiem w życie ustawa, która daje możliwość składania petycji osobom fizycznym i prawnym, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Na niezgodne z prawem zapisy w uchwale zwrócił uwagę jeden z mieszkańców. Dlatego złożył on do Wojewody Mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały. Zdaniem nadzoru prawnego wojewody, w ogóle brak jest podstaw prawnych, aby składanie petycji było uregulowane w uchwale rady miasta. Kwestie proceduralne zostały bowiem uregulowane w samej ustawie o petycjach. Wojewoda zwrócił także uwagę, że w uchwale Rady Miasta Legionowo przekroczono ustawowe kompetencje przyznane przewodniczącemu rady. – „Przewodniczący rady nie posiada bowiem żadnych uprawnień o charakterze merytorycznym, a jedynie kompetencje organizacyjne (…). Za nieprawidłowe należy zatem uznać te uregulowania, które przyznają przewodniczącemu rady np. uprawnienie do wzywania wnoszącego petycje do uzupełnienia braków lub wyjaśnienie treści czy też zwracanie się do podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody na jej złożenie” – napisał wojewoda. Z tych względów wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Legionowo i wstrzymał jej wykonanie. Miasto może złożyć skargę na powyższe rozstrzygniecie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *