LEGIONOWO. Dogęszczenie Śródmieścia Legionowa

2019-10-14 6:27:50

Do 31 października br. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Legionowa dot. terenu pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Słowackiego, 3-ego Maja oraz torami kolejowymi. Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się 15 października (wtorek) o godz. 17 w sali konferencyjnej ratusza

Władze miasta przedstawiły projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum miasta pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Słowackiego, 3-ego Maja oraz torami kolejowymi. Plan ten realizuje założenia, które ustalono w uchwalonym w 2017 r. Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoDlatego daje on możliwość podwyższania zabudowy, zwiększenia jej intensywności oraz zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej, a co za tym idzie dogęszczania miasta. 

Wysoko, gęsto, bez zieleni

Projekt planu dopuszcza dla terenów oznaczonych MW/U (zabudowa wielorodzinna z usługami), które zlokalizowane są głównie wzdłuż ul. Piłsudskiego, ale także przy ul. Jagiellońskiej i ul. Batorego, wysokość budynków do 16 m (5 kondygnacji). Minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na terenach tych ma wynosić 5%, a powierzchnia działki będzie mogła być zabudowana w  90%. Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę ma tam wynosić 400 m2, a minimalna szerokość frontu działki – 20 m.

Dopuszczono bliźniaki i szeregowce

Natomiast dla terenów oznaczonych w projekcie planu MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz MN/U (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami) ustalono, że wysokość budynków nie może przekraczać 12 m. Na terenach tych dopuszczona będzie zarówno zabudowa wolnostojąca jaki i bliźniacza oraz szeregowa. Do tej pory zabudowa bliźniacza i szeregowa nie była dopuszczona w tej części miasta.  Minimalna powierzchnia działek w zabudowie wolno stojącej ma wynosić 400 m2 , a w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 250 m2. Na terenach tych będzie można zabudować odpowiednio 30% i 40% powierzchni działki. Z kolei minimalna powierzchnia biologiczna dla tych terenów ma wynosić, dla zabudowy wolnostojącej 40%, a dla bliźniaczej i szeregowej 30%.

Dyskusja nad projektem

Ze szczegółowymi ustaleniami planu tzw. “Śródmieścia Legionowa” można się zapoznać do 31 października br. w Urzędzie Miasta Legionowo (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41), w godzinach pracy urzędu, w  pokojach nr 3.07 oraz nr 3.08.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

UWAGI DO PLANU

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo na adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 16:00. W piśmie należy podać  imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *