LEGIONOWO. Plan wadliwie uchwalony?

2020-01-16 8:50:59

Plan zagospodarowania przestrzennego dla tzw. “Śródmieścia Legionowa” może zostać unieważniony. Zdaniem radnego Dariusza Petryki, uniemożliwiono mieszkańcom złożenia uwag we wszystkich przewidzianych przez ustawę formach


Jak możemy przeczytać w interpelacji radnego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Rozbieżności z ustawą

Tymczasem, jak twierdzi radny w obwieszczeniu Prezydent Miasta Legionowo poinstruował, że uwagi należy składać na piśmie bądź w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z porównania ustawy i obwieszczenia Prezydenta Miasta Legionowo wynika, że mimo nowelizacji ustawy Prezydent nie dostosował treści obwieszczenia do nowych przepisów prawa, co spowodowało, że istnieje rozbieżność form składania uwag, w tym niektóre przewidziane w ustawie formy składania uwag nie znalazły się w obwieszczeniu.

Co mówi ustawa?

Radny w interpelacji tłumaczy z czego wynikają powyższe rozbieżności. I tak za równoznaczną formie pisemnej, do nowelizacji ustawy ustawą z 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60), akceptowano uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów tej ustawy. Wraz z wejściem w życie przywołanej wyżej nowelizacji art. 18 ust. 3 stanowi, że jako wniesione na piśmie uznaje się obecnie również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zmiana ta ma charakter nie tylko redakcyjny, gdyż zrezygnowano z odwoływania się do konkretnej nazwy systemu informatycznego oferującego określoną metodę uwierzytelnienia (ePUAP) na rzecz wskazania wyłącznie tejże metody (podpis zaufany), która w istocie oznacza podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ponadto, znowelizowany przepis wskazuje na możliwość wykorzystania w procesie zgłaszania uwag również nowego mechanizmu tzw. podpisu osobistego, który zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653), oznacza zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Negatywne skutki rozbieżności z ustawą

Dalej radny tłumaczy, że podczas niedawnego szkolenia z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pt. “Dobre praktyki w zakresie planowania przestrzennego”, prowadzący szkolenie w punkcie szkolenia “Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” wskazał, że zawężenie w obwieszczeniu form zgłaszania uwag w stosunku do katalogu przewidzianego w ustawie może prowadzić do negatywnych skutków prawnych dla całego procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania miejscowego i wspomniał o rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody, gdzie takie uchybienie potraktowano jako istotne naruszenie trybu sporządzania planu, co spowodowało stwierdzenie nieważności całej uchwały. W związku z powyższym radny zwrócił się z następującymi pytaniami do prezydenta:

a) czy Prezydent Miasta Legionowo zamierza ponowić procedurę i w ponowionym
procesie zawrzeć w obwieszczeniu wszystkie wymagane przepisami formy składania
uwag ?

b) czy Prezydent Miasta Legionowo stoi na stanowisku, że ogłoszenie było prawidłowe i
wskazana w interpelacji sytuacji nie ma żadnego wpływu na prawidłowość procedury
uchwalania miejscowego planu.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *