LEGIONOWO. Ratuszowe strategie, czyli gruszki na wierzbie

2017-01-30 12:15:11

Legionowo. Legionowscy Lokatorzy oceniają strategię rozwoju miasta.

Podsumowując poprzednią Strategię Rozwoju Gminy Legionowo na lata 2007–2015 można z całą pewnością stwierdzić, że w wielu dziedzinach nie udało się zrealizować jej zasadniczych celów w takim stopniu jak to zaplanowano.
Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, od co najmniej 10 lat mieszkańcy zmagają się z tymi samymi problemami i nie widzą możliwości ich rozwiązania w najbliższej przyszłości. A są to przede wszystkim:
– niedostateczna liczba przepraw przez tory kolejowe, w tym bezkolizyjnych,
– brak odpowiedniej sieci kanalizacji deszczowej,
– brak szpitala,
– niewystarczająca liczba miejsc dla opieki nad dziećmi w wieku 0 – 3 lata.
Zaniedbania
Problemy te dotyczą ogółu mieszkańców Legionowa, ale są również problemy lokalnych społeczności zaniedbywane przez wiele lat, takie jak:
– nieremontowane ulice i chodniki oraz przestarzałe oświetlenie uliczne,
– brak zagospodarowanych terenów rekreacyjno–wypoczynkowych dla poszczególnych dzielnic miasta,
– bardzo uciążliwy brak miejsc parkingowych na terenie osiedli mieszkaniowych.
– W oderwaniu od rzeczywistości
Wnioski zatem są takie, że Ratusz realizował wyłącznie swoją własną wizję rozwoju miasta, całkowicie oderwaną od rzeczywistości i rzeczywistych problemów legionowian, bez przeprowadzania szerokich konsultacji społecznych, ulegając swojej własnej megalomanii. Nastąpiła, w związku z tym, zbyt widoczna marginalizacja obszarów położonych poza Centrum miasta, a zwłaszcza na jego obrzeżach, zaś tereny tzw. blokowisk stały się obszarem o najniższej i ciągle pogarszającej się jakości życia. Nie ulega wątpliwości, że to głownie tam powinien być teraz skierowany strumień inwestycji, aby zminimalizować powstałe wskutek tego dysproporcje i zrównoważyć rozwój Legionowa.

Strategia czy farsa?

Obecnie konsultowana jest nowa Strategia Rozwoju Gminy Legionowo do roku 2030. Nie można oprzeć się wrażeniu, że ponownie część problemów w niej przedstawianych, które poniekąd czekają już na realizację nawet 10 lat, jest zbieżna z poprzednią strategią, Jednak, co jest bardzo istotne, część z nich całkowicie pominięto (szpital, żłobek, kanalizacja deszczowa czy brak miejsc parkingowych na osiedlach), co wskazywałoby, że zostały rozwiązane, a także pojawiły się nowe, bardzo zaskakujące pomysły dotyczące Centrum Komunikacyjnego.

Aktualne kierunki rozwoju Legionowa zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych (?) za pośrednictwem platformy internetowej Urzędu Miasta – udział wzięło w nich aż 126 respondentów! Nie wskazuje się przy tym szczegółowych działań, które będą służyć realizacji tych celów. A oto, co obecnie m.in. proponuje nam Ratusz:

1) Atrakcyjne warunki rozwoju działalności gospodarczej, poprzez: integrację oferty handlowej i usługowej wokół węzła komunikacyjnego i przesiadkowego (Centrum Komunikacyjne).
Uzasadnienie: Centrum Komunikacyjne podnosi atrakcyjność Legionowa jako centrum przesiadkowego, istotne jest więc wykorzystanie, związanego z tym, strumienia pasażerskiego.

Komentarz SLL: kreując Centrum Komunikacyjne na węzeł przesiadkowy Prezydent doszedł do granic własnego absurdu. Powodem tego jest raczej konieczność przekonania mieszkańców co do słuszności tej bardzo kontrowersyjnej, sztandarowej inwestycji Ratusza.
Z różnych dokumentów finansowych niezbicie wynika bowiem, że całkowity koszt budowy wyniósł ok. 53 mln PLN, a podatnicy zapłacili za to ok. 20 mln PLN, co jest równowartością 3-4-letnich nakładów na inwestycje drogowe w mieście(!).

2) Kształtowanie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, poprzez:rewitalizację miejskich obszarów kryzysowych, zrównoważenie gospodarowania przestrzenią z zachowaniem ładu urbanistycznego.
Uzasadnienie: w Legionowie niezbędne jest rozwijanie oferty przestrzennej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu oraz rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych, gdzie degradacji uległ stan infrastruktury i ład przestrzenny. Niezbędne jest również stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa w przypadku nowo powstałych obiektów.

Komentarz SLL: szczyt hipokryzji w wykonaniu Prezydenta. Degradacja infrastruktury i ładu przestrzennego jest właśnie osiągnięciem prezydenckiej ekipy. Bezmyślna sprzedaż miejskich gruntów deweloperom, czy zmiany m.p.z.p.: mające ułatwić dogęszczanie osiedli, zmniejszające udział powierzchni biologicznie czynnej z 40% do 25% czy wskaźnik ilości miejsc parkingowych przypadających na 1 mieszkanie z 1,5 na 1, a także wieloletni zastój inwestycyjny na peryferiach miasta, to właśnie ich zasługa. Ciekawe, czy w związku z tym zostaną wstrzymane inwestycje budowlane planowane przez SML-W, czy też Prezes Rosiak będzie ponad prawem?

3) Wzmocnienie integracji społecznej, poprzez:
zwiększenie partycypacji społeczeństwa w życiu gminy.
Uzasadnienie: integracji społecznej sprzyjać będzie odpowiednio dostosowana przestrzeń społeczna z miejscami, gdzie mieszkańcy z wszystkich grup wiekowych będą mogli wspólnie spędzać czas. Od kilku lat Legionowo stosuje mechanizmy włączające społeczeństwo w życie gminy. Jednym z nich jest inicjatywa lokalna.

Komentarz SLL: Legionowo pozbawione jest lokalnych centrów rekreacji i wypoczynku sprzyjających integracji społecznej, głownie dotyczy to rodzin z dziećmi i młodzieży. Tak bardzo propagowana przez Ratusz inicjatywa lokalna nie sprawdza się w przypadku inwestycji w infrastrukturę techniczną czy rekreacyjną, co spowodowane jest jej niskim progiem finansowania (25 tys. PLN), dlatego zadania, które dzięki niej zrealizowano, to przede wszystkim place zabaw. W związku z tym SLL złożyło w grudniu 2016r. petycję do Prezydenta oraz Rady Miasta w celu wprowadzenia w Legionowie Budżetu Obywatelskiego, co dałoby mieszkańcom nowe możliwości kształtowania swojego otoczenia w oparciu o własne pomysły. Przykładem ignorowania mieszkańców mogą być tutaj konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania działki przy ulicy Leśnej, które ostatecznie nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów.

4) Usprawnienie powiązań i systemów komunikacji wewnątrzmiejskich i metropolitalnych, poprzez: poprawę jakości miejskich szlaków komunikacyjnych oraz usprawnienie powiązań drogowych miasta z otoczeniem.
Uzasadnienie: wydajne połączenia wewnątrzmiejskie są niezwykle ważne dla mieszkańców. Przy dużej gęstości zaludnienia i wysokiej liczbie samochodów sprawna organizacja ruchu staje się kwestią priorytetową. Budowa nowych dróg miejskich zapewni integrację obszarów peryferyjnych Legionowa z jego centrum.

Komentarz SLL: temat-rzeka. System połączeń drogowych, głównie tych lokalnych, jest większości mieszkańców znany od bardzo wielu lat. Brak modernizacji DK61 oraz przejazdu kolejowego Polna-Kwiatowa, wycofanie się władz samorządowych z projektów budowy tunelu w ul. 3 Maja, czy połączenia Legionowa z Choszczówką wzdłuż torów kolejowych drastycznie pogorszyło drożność komunikacyjną miasta. Związany z tym zator komunikacyjny jest niewątpliwie jedną z przyczyn złej jakości powietrza oraz powstawania smogu w mieście. Alternatywą byłaby budowa obwodnicy Legionowa.

Strategia wyborczych cudów

Ostatnie doniesienia prasowe mogłyby wskazywać, że nasze władze samorządowe dostrzegły w końcu, ignorowane przez wiele lat, problemy mieszkańców i rozpoczęły szereg długo oczekiwanych inwestycji. Tytuły „Inwestycje drogowe 2017. 2 ronda i 16 ulic do modernizacji”, „Milion złotych na inwestycje na osiedlach. Co zbudują?”, czy „Budżet na 2017 rok. W planach boiska, chodnik przy Strużańskiej i przebudowa dróg” napawają optymizmem.

To tylko wyborcze obietnice

Skąd więc taka nagła zmiana priorytetów u legionowskich włodarzy i wysyp inwestycji niczym grzybów po deszczu? Otóż odpowiedź jest banalnie prosta. Nadchodzą wybory samorządowe. Prawdopodobnie powodem tych zmian jest również krytyka działalności Prezydenta oraz Rady Miasta ze strony Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów, która musiała zacząć spędzać im sen z oczu. Do tej pory, tak naprawdę, nie było w naszym mieście oponentów czy realnej opozycji, którzy by tak otwarcie występowali przeciwko ich obecnej polityce, co było zapewne dla nich bardzo komfortową sytuacją, nie wymagającą zbytniej aktywności. Jednak sytuacja niespodziewanie odmieniła się i zakłócony został wieloletni stan samouwielbienia. Początkowo byliśmy ignorowani, potem ośmieszani w propagandowych mediach, ale w końcu, zapowiadając realizację inwestycji, na których brak wielokrotnie wskazywaliśmy, Prezydent oraz popierający go radni przyznali nam po prostu w ten sposób rację.

Chce utrzymać stołek

Wszystko wskazuje więc na to, że Prezydent Roman Smogorzewski postanowił za wszelką cenę utrzymać dalej władzę przez co usilnie próbuje wzmocnić swój pozytywny wizerunek wśród legionowian, nadszarpnięty mocno poprzez liczne, kontrowersyjne działania, takie jak: budowa Centrum Komunikacyjnego, zakup lokalu usługowego w Anacie czy sprzedaż działki przy Stadionie Miejskim. Jak jednak przekonać mieszkańców, aby zapewnić sobie dalsze sprawowanie urzędu? Sięgnięto do tych samych sposobów, które cyklicznie powtarzają się przy okazji kolejnych wyborów – remonty dróg. Paradoksalnie, sposobem na to mają być inwestycje, których to on właśnie przez wiele lat zrealizował. Bezczelność czy obłuda?

Pieniądze na wybory

Sposób w jaki przedstawia opinii publicznej swoje plany ma jednoznacznie wskazywać na jego osobę jako inicjatora tych zmian, a jednocześnie opozycji wytrącić broń z ręki, aby nie miała czego krytykować przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi O ile pieniądze na zwiększone w tym celu inwestycje w 2017 roku jeszcze się znalazły, o tyle rok 2018 stał się prawdziwym wyzwaniem. Przecież to właśnie w tym roku trzeba wykazać się szczególną aktywnością. Zastosowano tu swoisty majstersztyk. Przyspieszono wykup obligacji za 2018 rok, tzn. przeniesiono ich wykup z 2018 r. na 2016 r., przez co pomniejszono kwotę długu w roku 2018 r. i uzyskano w ten sposób dodatkowe 3,5 mln PLN jako środki finansowe na wyborcze inwestycje.

Miasto ma długi

Oznacza to niezbicie, że nie wszystko wygląda tak kolorowo jak kreuje się to w propagandowych mediach, a wręcz manipuluje się świadomością mieszkańców Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2022 wynika, że w 2016 roku miasto spłaciło 27 mln PLN długu, a do spłaty pozostało jeszcze 25 mln PLN. Budowa Centrum Komunikacyjnego przede wszystkim, ale również realizacja innych projektów, w tym głównie z dotacji unijnych, niekoniecznie zbieżna z oczekiwaniami mieszkańców, spowodowała bardzo duże zadłużenie budżetu miasta, co uniemożliwia przeprowadzenie ważnych i dużych inwestycji infrastrukturalnych z własnych środków budżetowych.

Na razie możemy pomnożyć

Dlatego obiecywany szpital czy basen pozostaną dalej w sferze marzeń legionowian. Wszelkie zapewnienia, że jest inaczej mają charakter działań pozorowanych. Zdolność do takich inwestycji miasto uzyska nie wcześniej niż w roku 2020. Ważniejsze okazały się statystyki w pozyskiwaniu dotacji niż zdrowy rozsądek. Ukazuje to niespotykany wprost cynizm i wyrachowanie Romana Smogorzewskiego w dążeniu do osiągnięcia własnych korzyści politycznych, a utrzymanie władzy za wszelką cenę stało się dla niego nadrzędną wartością.

Janusz Baranowski
Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów

Komentarze

1 komentarz

 1. Daro odpowiedz

  Jak czytam o strategii rozwoju Legionowa to mam wrażenie że albo żyję w totalnym Matrixie albo władza ma nas mieszkańców za kompletnych idiotów
  Ponieważ Matrix to naukowa ale jednak fantastyka skłaniam się ku tej drugiej wersji
  Legionowo z każdym rokiem staje się miastem w którym żyje się coraz gorzej, niekontrolowana zabudowa każdego wolnego kawałka terenu, niekontrolowany napływ ludności, samochody tłoczące się na sieci dróg których większość istnieje od lat, systematycznie kurczące się tereny zielone i brak planów na budowę terenów zielonych, zaniedbane peryferia gdzie remont zwykłego chodnika po tylu latach kompletnego zastoju sprowadzono do rangi niespotykanego wydarzenia
  Można tak wyliczać i wyliczać …
  Smutna prawda jest taka że od wielu lat rządząca ekipa nie ma pomysłu na rozwój Legionowa
  Rozwój Legionowa miał polegać na ściągnięciu jak największej, niekontrolowanej liczby mieszkańców
  Jak krótkowzroczna była to polityka widać teraz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *