Facebook


LEGIONOWO. Rodzic bierze sprawy w swoje ręce! Statut do zmiany

2019-03-25 8:45:43

Zdaniem jednego z rodziców, zapisy statutu szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO2) są krzywdzące dla uczniów. Chodzi głównie o zasady wystawiania ocen oraz tzw. testy przekrojowe. Dlatego zażądał on wprowadzenia zmian w statucie

W ocenie rodzica, statut szkoły ZSO2 powinien zostać zmieniony. Powód? Rażące naruszenie praw ucznia, w tym prawa do równego traktowania. Swój osąd oparł on o analizę kilkunastu dostępnych w internecie statutów szkół średnich. W piśmie skierowanym do dyrekcji szkoły, zaniepokojony ojciec zwraca uwagę głównie na zapisy o teście przekrojowym, czyli pracy pisemnej sprawdzającej wiedzę i umiejętności wymienione w podstawie programowej.

Celem testu wpisanie złej oceny?

Powyższy test jest przeprowadzany z dużej partii materiału, często z lat ubiegłych, a jego ocena znacząco wpływa na ocenę końcową. Przynajmniej tak wynika z elektronicznego dziennika – Librusa, w którym ocena z testu przekrojowego ma najwyższą wagę. W swoim wystąpieniu rodzic twierdzi, iż jedynym celem opisywanego testu jest jest wystawienie złej oceny, a w konsekwencji zaniżanie ocen końcowych. Jednakże zdaniem władz szkoły zapis ten jest mylący. Jak twierdzi dyrektor szkoły Maria Serdeczna: – „We wrześniu 2016 r. zgodnie z przepisami prawa, w przyjętych przez radę pedagogiczną w zmienionym statucie uchylono zasadę wystawiania uczniom ocen wyłącznie na podstawie wyliczonej przez dziennik elektroniczny średniej ocen.” Dyrektor placówki poinformowała nas również, że to nauczyciel ostatecznie decyduje o wystawianej ocenie śródrocznej i końcowej.

Rodzic swoje, szkoła swoje

Obok zastrzeżeń dotyczących zbyt dużego wpływu testu przekrojowego na ocenę końcową ucznia, są też inne uwagi. Według rodzica, test w ogóle nie informuje ucznia o posiadanej przez niego wiedzy. Nie pomaga też uczniowi w nauce poprzez przekazanie, co zrobił źle i jak dalej powinien się uczyć. W podaniu mowa jest również o nieudzielaniu informacji rodzicom o postępach ucznia za pośrednictwem testu przekrojowego. W odpowiedzi na powyższe zarzuty dyrektor szkoły, poinformowała nas, iż: – „forma testów przekrojowych jest zgodna z przepisami prawa oświatowego. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie nie wniosło żadnych zastrzeżeń dotyczących niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.” Dodatkowo dyrektorka poinformowana nas, iż test jest zapowiadany z wyprzedzeniem i poprzedzony jest lekcją powtórzeniową lub podaniem wymagań dotyczących sprawdzanych treści.

Skala ocen krzywdząca dla uczniów

Kolejną poruszona przez rodzica kwestią, jest nie korzystanie przez szkołę z pełnej skali ocen. Dokładniej chodzi o nie używanie w ZSO2 minusów. Ma być to krzywdzące dla uczniów, ponieważ negatywnie wpływa na wyliczanie średniej z ocen. Ponadto w piśmie możemy przeczytać, iż znaczącą różnicą jest możliwość otrzymania oceny 2-, zamiast 1+. Pierwsza z nich zalicza przedmiot, a druga już nie.
Zdaniem zaniepokojonego rodzica, stosowanie opisanych praktyk dyskryminuje uczniów, gdyż pozostałe legionowskie szkoły nie stosuja takich praktyk.
Co na to szkoła? – „Rada pedagogiczna uchwalając statu kierowała się zasadą dobra ucznia, co przyczyniło się do ustalenia, że oceny bieżące nie posiadają minusów” – informuje dyrekcja szkoły. – „Oceny mają motywować uczniów, dlatego przyjęto w statucie wyłącznie plusy” – dodaje.

Szkoła zmieni Statut?

Dotychczasowy Statut ZSO2 zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu wydanego na podstawie nowej ustawy Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2019 r. Według informacji uzyskanej od władz szkoły – „W szkole z początkiem kolejnego roku szkolonego zostaną podjęte działania w celu przygotowania i uchwalenia nowego statutu.” Nie dowiedzieliśmy się jednak, czy zostaną w nim ujęte zmiany, których domaga się jeden z rodziców.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *