Facebook
LEGIONOWO. SML-W – IMPERIUM PREZESA cz. 1

2017-04-28 11:15:54

Tysiące legionowskich lokatorów wpłacają co miesiąc do wspólnej spółdzielczej kasy ogromne sumy pieniędzy. Prezes SML-W Szymon Rosiak powinien więc zarządzać nimi gospodarnie mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. A jaka jest rzeczywistość?


JABŁONOWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA (JSB sp. z o.o.)

W 2004 r. powołana została przez spółdzielnię Jabłonowska Spółka Budowlana sp. z o.o. Z ramienia SML-W w skład jej rady nadzorczej wszedł wiceprezes oraz radca prawny. W roku 2005 przyjęto wspólnika, który podwyższył kapitał zakładowy i przejął kontrolę nad spółką. Dlatego w związku z tym w 2006 r. postawione zostały Zarządowi Spółdzielni przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim zarzuty niegospodarności. Biegły w sporządzonej opinii stwierdził, że wspomniana spółka została powołana z naruszeniem prawa i wbrew obowiązującym przepisom prawa spółdzielczego. Natomiast zmiany wprowadzone w statucie tejże spółki zależnej poprzez wprowadzenie do niej nowego wspólnika i podwyższeniu przez niego kapitału zakładowego naruszyły interes Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pozbawiły ją kontroli nad tym podmiotem. Ekspertyza sporządzona została w sposób bardzo profesjonalny i rzetelny przez Centrum Ekspertyz i Usług Kryminalistycznych w Warszawie, lecz prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.
W 2007 r. do rady nadzorczej dołączył kolejny przedstawiciel SML-W w osobie głównej księgowej. W 2008 r. nastąpiło wykreślenie przedstawicieli SML-W z organu nadzoru spółki i ostateczne jej przejęcie.

FUNDACJA „POMOST”

Fundacja „Pomost” powstała w 2006 r. Jej założycielem oraz głównym darczyńcą jest SML-W. Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy z działalności merytorycznej. Sprawozdanie merytoryczne ma na celu pokazać jakie działania podjęła dana organizacja w określonym czasie. Musi ono zawierać m.in.:
– opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych,
– informację o prowadzonej działalności gospodarczej,
– odpisy uchwał zarządu fundacji,
– informację o wysokości dochodów, z wyodrębnieniem ich źródeł,
– informację o poniesionych kosztach,
– dane o liczbie zatrudnionych osób w fundacji,
– dane o łącznej kwocie wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia, premie, nagrody, z wyodrębnieniem członków zarządu i innych organów fundacji,
– dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
– dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, ze wskazaniem ich pożyczkobiorców i warunków ich przyznania.
W organach fundacji (zarząd i rada fundacji–organ nadzoru) zasiadają wyłącznie przedstawiciele SML-W: 2 pracownice spółdzielni, główna księgowa i prezes. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest organem nadzoru wobec w/w organizacji wynika, że Fundacja „Pomost” od powstania w 2006 r. nie złożyła ani jednego sprawozdania. Ministerstwo wystosowało do ww. Fundacji wezwanie do złożenia zaległych sprawozdań.

28341_28952
Janusz Baranowski
Stowarzyszenie
Legionowskich Lokatorów
Część 2
Część 3
Cześć 4

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *