LEGIONOWO. SPROSTOWANIE Dyrektor II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

2022-11-08 1:11:09

Anny Lewandowskiej Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie do artykułu pt. „Źle się dzieje w LICEUM im. Jana III Sobieskiego?” – TiO Nr 42/2022


Jako Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, w związku z ukazaniem się w dniu 20 października 2022 roku o godzinie 4:07 na stronie internetowej pisma „Mazowieckie To i Owo” artykułu pod tytułem „LEGIONOWO. Źle się dzieje w LICEUM im. Jana III Sobieskiego?” autorstwa Pana Wojciecha Dobrowolskiego, (link do artykułu: http://toiowo.eu/legionowo-zle-sie-dzieje-w-liceum-im-jana-iii-sobieskiego/), dokonuję niniejszym sprostowania pewnych nieprawdziwych i krzywdzących twierdzeń zawartych w powyższym artykule prasowym.

Po pierwsze, nie kwestionuję, iż zdarza się, że niektóre lekcje są odwoływane, ale przyczyną powyższego nie jest, jakby to można wnioskować z treści artykułu, odchodzenie nauczycieli z pracy, ale zwolnienia lekarskie lub konieczność udziału w szkoleniach zewnętrznych, na których terminarz organizacji podległa mi placówka oświatowa nie ma wpływu.

W przypadku, gdy absencja nauczyciela przypada na pierwszą lub ostatnią lekcję danego oddziału (klasy), wówczas regułą jest odwoływanie lekcji, jeśli natomiast absencja ta ma miejsce podczas lekcji poza ostatnią a pierwszą, wówczas organizowane są zastępstwa, w miarę możliwości prowadzone przez nauczyciela tego samego przedmiotu.

Po drugie, rotacja kadry pedagogicznej jest procesem naturalnym. Nauczyciele jako przyczynę powyższego podają przyczyny osobiste, a jako dyrektor nie mam uprawnień, aby indagować, co konkretnie rozumieją pod tym pojęciem.

Po trzecie, nie jest prawdą, jakoby rodzice, czy to działający w formalnych strukturach rad rodziców (oddziałowych bądź szkolnych), czy też nie, byli w jakikolwiek sposób przez władze szkolne (w tym mnie osobiście) zbywani. Przeciwnie, zawsze reaguję na skargi i wystąpienia rodziców. Nierzadko proponuję spotkania dla omówienia i wyjaśnienia sygnalizowanych mi problemów. Regułą jest nadto, że każdorazowo, gdy w szkole odbywają się zebrania rodziców, wcześniej organizuję spotkania z przedstawicielami oddziałowych rad rodziców, czy to w celu omówienia problemów wcześniej mi sygnalizowanych, czy to w celu wysłuchania ewentualnych nowych spraw. Za kuriozalne uważam przywołane w treści artykułu informacje o rzekomych kąśliwych uwagach wobec dzieci rodziców, którzy zgłaszali określone problemy, o rzekomym obniżaniu im z tego powodu ocen ze sprawowania lub przedmiotów szkolnych.

Po czwarte wreszcie, nie ma mowy o mobbingu, czy też niedozwolonym nacisku, ze strony dyrekcji w stosunku do nauczycieli. Nie odniosłam też wrażenia, aby w szkole panowała inkryminowana w treści artykułu „fatalna atmosfera”, nierówne traktowanie nauczycieli. Podniesione zarzuty, będące fragmentem listu do redakcji, są na tyle ogólnikowej natury, że naprawdę nie sposób się doń w sposób rzeczowy odnieść.

Na koniec pragnę zapewnić, iż zarówno dla dyrekcji szkoły, jak i dla mnie osobiście zapewnienie właściwego poziomu nauczania, jak i prawidłowe funkcjonowanie całej społeczności szkolnej, stanowią najwyższy priorytet.

Anna Lewandowska
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *