LEGIONOWO. Więcej na uczniów z orzeczeniami

2015-12-02 12:31:34

Wysokość subwencji, którą Legionowo otrzymało na uczniów niepełnosprawnych w 2015 roku wynosiła 3,8 mln zł, lecz do końca roku miasto wyda na ten cel ponad 4,3 mln. Oznacza to, że dopłaci blisko pół miliona złotych środków własnych. Organ prowadzący (gmina) jest zobowiązany do zorganizowania nauki i zapewnienia pomocy dzieciom z orzeczeniami.

 

Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący (w naszym przypadku władze miasta Legionowo) liczne obowiązki wobec uczniów objętych kształceniem specjalnym, m.in. musi zapewnić warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Organ prowadzący otrzymuje subwencję z której wyodrębnia środki na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki te przeznaczone są m.in. właśnie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i uczniów.

Dziecko z orzeczeniem potrzebuje wsparcia i przemyślanego planu działania. Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest długotrwałym i skomplikowanym procesem, nie odbywa się przez sam fakt przebywania w szkole czy przedszkolu. Proces ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno– pedagogicznej i rodziców a także organu prowadzącego.

Kiedy w szkole lub przedszkolu pojawi się uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, powołuje się specjalny zespół. Jego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także ustalenie form tej pomocy i czasu jej trwania. Na podstawie obserwacji i po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka lub ucznia tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, tzw. IPET. Program musi uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy dobitnie podkreślają, że szkoła i przedszkole powinny kierować się zaleceniami orzeczenia oraz oceną poziomu funkcjonowania dziecka.

Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, modyfikuje program.

Rodzice dziecka mają prawo do wglądu w program oraz mogą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu. W spotkaniach mogą uczestniczyć tez inne osoby np.: lekarz, logopeda, psycholog lub inny specjalista.

 

Zestawienie – liczba uczniów

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Typ szkoły Wyodrębniona subwencja na uczniów niepełnosprawnych na rok 2015 (plan) Rozliczenie wyodrębnionej kwoty subwencji na uczniów niepełnosprawnych na rok 2015 (wykonanie)
ZS1 545 467 zł 547 733 zł
ZSP2 891 489 zł 947 919 zł
ZS3 162 817 zł 201 505 zł
ZSP 275 844 zł 206 266 zł
SP7 66 612 zł 91 638 zł
ZS 123 386 zł 237 775 zł
ZSO2 214 175 zł 111 110 zł
Szkoły niepubliczne 94 622 zł 107 824 zł
SUMA 2 374 412 zł 2 451 770 zł

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Przedszkole Wyodrębniona subwencja na uczniów niepełnosprawnych na rok 2015 (plan kwiecień) Rozliczenie wyodrębnionej kwoty subwencji na uczniów niepełnosprawnych na rok 2015
PM3 19 921 zł 6 807 zł
PMI5 617 536 zł 644 512 zł
PM7 348 609 zł 366 801 zł
PM9 47 311 zł 17 344 zł
PM12 47 311 zł 9 961 zł
PM11 0 zł 21 404 zł
Przedszkola niepubliczne 787 230 zł 832 848 zł
Razem 1 867 918 zł 1 899 677 zł

Wysokość subwencji wyodrębnionej na uczniów niepełnosprawnych w 2015 roku wynosiła 3 875 085 zł. Planowane przez Wydział Edukacji wydatki na poszczególne placówki oświatowe wynosiły 4 242 330 zł. Do końca roku 2015 miasto Legionowo wyda na oświatę 4 351 447 zł, w tym 476 362 zł ze środków własnych gminy.

UM Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *