Facebook


LEGIONOWO. Zmiany w spółdzielniach (część 1)

2017-08-18 4:40:13

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych podpisana przez Prezydenta RP wprowadza kosmetyczne zmiany dotyczące działania tych podmiotów. Lobby spółdzielcze dążące do zachowania istniejącego status quo może zacierać ręce


Zmiany ustawowe obejmują: zakres nadzoru ministra, wyłączenia lustratora, nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni, wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, zasad ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego, zasad reprezentowania członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz zakresu stosowania ustawy o własności lokali.

Nadzór ministra

Minister nadzorujący spółdzielnie mieszkaniowe zyskał możliwość wykonywania uprawnień związku rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej, jeżeli nie wykonują one swoich uprawnień. Najczęściej spotykane uchybienia ze strony ww. organizacji spółdzielczych to: nie zwoływanie walnego zgromadzenia na wniosek członków spółdzielni. Wnioski najpierw składa się do zarządu spółdzielni, a jak to się kończy, wiadomo.
Nowela rozszerzyła także możliwość żądania przez ministra dokumentów dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. Poprzednio było to ograniczone tylko do żądania danych i informacji, czyli sporządzanych przez spółdzielnie dokumentów, bez przedstawienia dokumentów źródłowych.

\Co z lustracją?

W przypadku podejrzenia naruszenia przez spółdzielnie przepisów prawa minister występuje do związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie lustracji. Poprzednio minister musiał stwierdzić naruszenie prawa i dopiero wtedy mógł zlecić lustrację. Ale uwaga uprawnienie do wnioskowania przez ministra o przeprowadzenie lustracji w spółdzielni zostało ograniczone. Minister nie może wystąpić o lustrację spółdzielni częściej niż raz w roku. Legionowska spółdzielnia mieszkaniowa jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym prezes SML-W Szymon Rosiak pełni funkcję wiceprezesa. Instrukcja lustracji tego związku rewizyjnego, nie wyłącza go spod możliwości opracowywania oceny działalności spółdzielni i sporządzania wniosków polustracyjnych, przekazywanych zarządowi legionowskiej SML-W (gdzie Szymon Rosiak jest prezesem).

Bez lokalu nie masz prawa

W walnym zgromadzeniu nie będą mogli uczestniczyć członkowie niemający prawa do lokalu lub roszczenia o ustanowienie takiego prawa, ponieważ z dniem wejścia w życie noweli ustawy tracą oni członkostwo w spółdzielni. Udział tych osób był „zmorą” wykorzystywaną przez władze spółdzielni (zarządy) w całym kraju do przegłosowywania tego co chcieli na walnych zgromadzeniach.

Zmiany na Walnym Zgromadzeniu

Najdalej idącą zmianą nowelizacji jest wprowadzenie możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, a nie tylko osobiście. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka spółdzielni, na podstawie udzielonego mu pod rygorem nieważności pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo musi być załączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista wszystkich pełnomocników podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.
Poprzednio członek spółdzielni mógł ustanowić pełnomocnika, ale bez prawa głosu. Pełnomocnik mógł na walnym zgromadzeniu niejako „towarzyszyć” członkowi spółdzielni, nie mając żadnych uprawnień, które przysługują temu pierwszemu.
Także swoistym prztyczkiem w nos dla zarządów spółdzielni jest wprowadzenie przepisu o pierwszeństwie stosowania przepisów ustawy w razie sprzeczności z postanowieniami statutu, na którego zmianę i dostosowanie spółdzielnie mają 12 miesięcy. Oznacza to, że walne zgromadzenia odbywać się będą z uwzględnieniem nowych zasad opisanych w ustawie, bez względu na regulacje statutów w tym zakresie.

 

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia
Legionowskich Lokatorów

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *