Facebook


LEGIONOWO. Zmiany w spółdzielniach (część 2)

2017-08-26 5:45:43

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych podpisana przez Prezydenta RP wprowadza wręcz kosmetyczne zmiany dotyczące działania tych podmiotów. Lobby spółdzielcze dążące do zachowania istniejącego status quo może zacierać ręce
Zmiany ustawowe dotyczą m.in.: zasady ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego, zakresu stosowania ustawy o własności lokali oraz zarządu nieruchomością wspólną.

Zmiany w funduszu remontowym

Nowela wprowadza obowiązek rozliczenia wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego dla danej nieruchomości. Poprzednio obowiązek rozliczenia istniał tylko w odniesieniu do pojęć księgowych, tj. przychodów i kosztów, a wpływy i wydatki funduszu remontowego były jedynie ewidencjonowane.
Z chwilą ustania członkostwa w spółdzielni (właściciele większości lub wszystkich lokali wyodrębnionych w obrębie danej nieruchomości) właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, w wysokości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków z funduszu remontowego według stanu na dzień ustania członkostwa. W ww. przypadkach spółdzielnia niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.

Zakres stosowania ustawy o własności lokali

Znowelizowane przepisy określiły zakres stosowania ustawy o własności lokali w sposób wariantowy. Zakres stosowania ww. ustawy w dużej mierze zależy od rodzaju podjętej (lub nie) uchwały przez właścicieli posiadających odrębną własność lokali, i tak:
większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach w obrębie danej nieruchomości wspólnej może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólna będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy, właściciele lokali zobowiązani są do uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu. Spółdzielnia rozlicza z właścicielami lokali fundusz remontowy, co zostało opisane w części „Zmiany w funduszu remontowym.

Wyodrębnienie własności wszystkich lokali

Po wyodrębnieniu własności ostatniego z lokali stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. Spółdzielnia w terminie 14 dni od wyodrębnienia ostatniego lokalu musi pisemnie powiadomić o tym fakcie wszystkich właścicieli lokali danej nieruchomości. Spółdzielnia rozlicza z właścicielami lokali fundusz remontowy, co zostało opisane w części „Zmiany w funduszu remontowym”.

Zarząd powierzony

W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach w obrębie danej nieruchomości wspólnej może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będzie wykonywała spółdzielnia jako zarząd powierzony. W tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące funkcjonowania spółdzielni. Jedynie do podjęcia uchwal o czynnościach przekraczających zwykły zarząd (typowe działania zarządcy nieruchomości) oraz obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną możliwe jest stosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Będą one jednak mogły być stosowane odpowiednio tzn. wprost lub z modyfikacjami albo w ogóle.

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia
Legionowskich Lokatorów

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *