LEGIONOWSKI. Hulajnogi? Ważne informacje!

2021-07-02 8:55:15

Hulajnogi i urządzenia transportu osobistego dołączyły do katalogu pojazdów, które mogą na koszt właściciela zostać usunięte z drogi i umieszone na parkingu strzeżonym, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki opisane w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. Ustawodawca w ustawie o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 720) poszerzył katalog pojazdów podlegających usunięciu poprzez dopisanie w nim hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Przepisy, o których mowa wyżej weszły w życie 20 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)   kierowania nim przez osobę nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem. .

Ponadto, w myśl art. 130a ust. 2, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)   kierowała nim osoba:

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)   jego  stan  techniczny  zagraża  bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jednocześnie zgodnie z art. 130a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

Pojazd usunięty z drogi w w/w przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

W terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel  lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu,  organ w oparciu o dokumentację przesłaną przez jednostkę policji wystawiającą dyspozycję usunięcia pojazdu występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku usuniętego pojazdu na rzecz powiatu.

Wysokość obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona uchwałą nr 193/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.

W związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających usuwanie hulajnogi elektrycznej  lub urządzenia transportu osobistego Rada Powiatu w Legionowie podjęła nową uchwałę w tym zakresie.

Wysokość obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona nową uchwałą nr 217/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r.

 

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu w roku  2021:

 

 

Określenie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej w kg

lub rodzaju pojazdu

Wysokość opłat brutto w złotych

Za usunięcie

jednego

pojazdu

Za każdą rozpoczętą dobę

parkowania

rower, motorower

123

23

motocykl

242

31

do 3500 kg włącznie dopuszczalnej masy całkowitej

523

44

powyżej 3500 kg do 7500 kg

653

57

powyżej 7500 kg do 16000 kg

922

83

powyżej 16000 kg

1.360

148

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.654

217

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

123

23

Opłata za odstąpienie od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została ustalona w wysokości 100% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli powyżej, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Starosta realizuje zadania usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Usługę usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. świadczy firma:

Robert Dąbkowski  ROBCARS
ul. Kolejowa 96,  05-120 Legionowo

Adres parkingu strzeżonego:
ul. Tadeusza Kowalika 2
05 – 101 Skierdy
tel. kontaktowy : 505 997 098

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *