LEGIONOWSKI. Ile zapłacisz za usunięcie pojazdu w 2023 r.

2023-01-16 8:55:01

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)   kierowania nim przez osobę nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Ponadto, w myśl art. 130a ust. 2, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)   kierowała nim osoba:

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)   jego  stan  techniczny  zagraża  bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jednocześnie zgodnie z art. 130a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

Pojazd usunięty z drogi w w/w przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

W terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel  lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu,  organ w oparciu o dokumentację przesłaną przez jednostkę policji wystawiającą dyspozycję usunięcia pojazdu występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku usuniętego pojazdu na rzecz powiatu.

 

Wysokość obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona uchwałą nr 310/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu w roku  2023:

Lp.

 

Określenie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej w kg lub rodzaju pojazdu

Wysokość opłat

Za usunięcie jednego pojazdu

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania

1

rower, motorower

144

27

2

motocykl

281

37

3

do 3500 kg włącznie dopuszczalnej masy całkowitej

606

52

4

powyżej 3500 kg do 7500 kg

757

68

5

powyżej 7500 kg do 16000 kg

1 069

97

6

powyżej 16000 kg

1 576

173

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

 1 917

252

8

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

144

27

 

Opłata za odstąpienie od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została ustalona w wysokości 100% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli powyżej, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Starosta realizuje zadania usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Usługę usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. świadczy firma:

Robert Dąbkowski  ROBCARS

ul. Kolejowa 96,  05-120 Legionowo

Adres parkingu strzeżonego:

 ul. Tadeusza Kowalika 2

05 – 101 Skierdy

Źródło: powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *