LEGIONOWSKI. Inwestycje warunkiem rozwoju gmin i powiatu

2019-02-16 11:47:13

Gminy naszego powiatu pochwaliły się budżetami na 2019 rok. W pozycji „Inwestycje” zawarte są zadania dotyczące budowy i przebudowy dróg lokalnych i zadania związane z infrastrukturą techniczną i społeczną. Zabrakło uchwał okołobudżetowych, dotyczących planowanych w dłuższej perspektywie działań proinwestycyjnych


Bezrobocie w naszym powiecie jest najniższe od wielu lat. Nie oznacza to, że tak będzie zawsze. Pojemność rynku pracy w Warszawie jest ograniczona. Należy podejmować kroki, aby zapewnić mieszkańcom miejsca pracy na terenie powiatu. Tereny inwestycyjne gmin ograniczają obszary NATURA 2000 i urbanizacja. Istniejąca infrastruktura drogowa i techniczna nie zapewnia wzrostu inwestycji. Istniejące budynki i budowle mogą nie spełniać oczekiwań inwestorów a koszty adaptacyjne mogą być za wysokie.

Konieczne są działania długofalowe, dające inwestorom perspektywę stabilnej i wieloletniej działalności. Wiąże się to z odważnymi decyzjami władz samorządowych. Perspektywa budowy mostu w Jabłonnie i budowy Trasy Mostowej, łączącej S7 i S8 oraz przebudowa DK 61, stwarzają nowe możliwości inwestycyjne ( powiat może być postrzegany jako ważne miejsce dla inwestorów). Nasze jednostki samorządowe powinny już podjąć prace przygotowawcze.

W 2013 roku przedłużono do 2026 roku funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Celem SSE jest przyśpieszenie rozwoju regionów poprzez wzrost inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. Inwestując w Specjalnych Strefach Ekonomicznych inwestorzy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatków PIT i CIT. Koszty przygotowania gruntów, w tym wykonanie analiz prawnych i dotyczących warunków zabudowy, dofinansowane są ze środków unijnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 1994 roku o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Dz.U.1994 nr 123 poz.600), zm. tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) SSE mogą tworzyć Podstrefy na terytorium Polski.

Najbliższa Warmińsko – Mazurska SSE ma swoje Podstrefy m.in. w powiatach ciechanowskim i płockim.

Utworzenie Podstrefy w naszym powiecie jest jednym z ważniejszych zadań proinwestycyjnych, ponieważ potencjał inwestycyjny lokalnych przedsiębiorców jest ograniczony. Ofertę inwestycyjną należy skierować przede wszystkim do inwestorów zewnętrznych. Kierunki inwestycyjne w Podstrefie regulują władze Gmin i Powiatu w ramach koncepcji Podstrefy, wskazując np. w strefie około zalewowej wyłącznie usługi związane z szeroko pojętą turystyką, także sportem i centrami konferencyjnymi, a na innych terenach centra badawczo – rozwojowe, centra usług wspólnych, produkcję, logistykę magazynową itp. Nadrzędnym ograniczeniem inwestycyjnym jest tylko ochrona środowiska.

Gminy i Powiat powinny porozumieć się w sprawie utworzenia Podstrefy SSE lub opracować wspólną strategię proinwestycyjną. Wskazana jest Mapa Terenów Inwestycyjnych Powiatu (do Podstrefy mogą być włączone także grunty prywatne). Opracowanie mapy może wskazać grunty, które z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, nie są objęte planem zagospodarowania , ale mogą być przyległe do gruntów inwestycyjnych sąsiednich gmin. Po scaleniu będzie to teren inwestycyjny. Władze Gmin powinny rozważyć także ulgi w podatkach od nieruchomości dla inwestorów i podjąć wspólnie z Powiatem działania promujące inwestycje.

Wszystkie lokalne i ogólnokrajowe Komitety Wyborcze deklarowały rozwój naszych Gmin i Powiatu. Czas podjąć stosowne decyzje.

Stanisław Gołąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *