LEGIONOWSKI. Po co plan urządzenia lasu?

2016-12-20 12:41:15

Obowiązujące dla Legionowa uproszczone plany urządzenia lasu wygasają z dniem 1 stycznia 2017 r. W związku z tym starosta zlecił wykonanie nowych. Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego. Może jednak też być podstawą do zmiany klasyfikacji gruntu z leśnego na inny użytek.

W związku z pytaniami czytelników z legionowskiego Bukowca, którzy dostali zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, postanowiliśmy dowiedzieć się w starostwie, o co chodzi w tej sprawie.

Plan być musi
Jak się okazuje, zgodnie z ustawą z 1991 r. o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu to plan opracowywany dla zwartego kompleksu leśnego o powierzchni co najmniej 10 ha. Plan taki zawiera skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Natomiast to starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Oznacza to, że w ramach swoich zadań zleca wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Konieczny do podatku leśnego
– Obowiązujące dla Legionowa uproszczone plany urządzenia lasu wygasają 1 stycznia 2017 r. W związku z tym starosta zlecił wykonanie nowych, które są obecnie na etapie wyłożenia i przyjmowania zastrzeżeń i wniosków. Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi podstawę naliczenia podatku leśnego, jako że określenie obszarów, zakwalifikowanych jako las oraz inne informacje, brane pod uwagę przy naliczaniu podatku leśnego, jak na przykład wiek drzewostanu – informuje Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa. Organem, który nalicza podatek leśny jest organ wykonawczy gminy, czyli w przypadku Legionowa prezydent Roman Smogorzewski. W przypadku gminy Jabłonna – wójt Jarosław Chodorski.

Może być podwyżka
Na kwestię wysokości podatku od danego gruntu wpływ może mieć zmiana jego kategorii na inną niż las. W uproszczonym planie urządzenia lasu, po pracach terenowych taksatorów, sporządza się tabelę rozbieżności, w której wskazane są powierzchnie, które są obecnie w ewidencji określone jako lasy, a nie wypełniają definicji lasu, zawartej w ustawie o lasach. Taka nieruchomość lub część nieruchomości potencjalnie może mieć zmieniony status, po zakwalifikowaniu przez uprawnionego klasyfikatora, na użytek inny niż leśny. W takiej sytuacji może dojść do znacznego podwyższenia podatku np. gdy grunt z leśnego przekwalifikowany zostanie na budowlany.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *