LEGIONOWSKI. Porozumienie Bezpartyjni Samorządowcy – PIS [DOKUMENT]

2018-11-23 7:34:36

Tylko u Nas pełna treść i skan porozumienia Koalicyjnego Bezpartyjnych Samorządowców i Prawa i Sprawiedliwości

Skan dokumentu poniżej:

Pełna treść porozumienia:

Porozumienie Koalicyjne

zawarte w dniu 23 listopada 2018 r. w Legionowie pomiędzy

Klubem Radnych Bezpartyjni Samorządowcy w Radzie Powiatu Legionowskiego

a

Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Legionowskiego

§1.

  1. Klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości stoją na stanowisku, że na poziomie samorządu lokalnego, w szczególności samorządu powiatowego jest miejsce na merytoryczną współpracę dla dobra ogółu, która może przyczynić się w istotny sposób do zaspokajania ponadlokalnych potrzeb wspólnoty.

  2. Współpraca na poziomie lokalnym nie jest równoznaczna z poparciem poglądów politycznych reprezentowanych przez partnera i świadczy o chęci współdziałania ponad podziałami.

§2.

  1. Strony niniejszego porozumienia, mając na względzie rozwój powiatu legionowskiego deklarują niżej wymienione działania:

  1. faktycznie rozpoczęcie budowy szpitala, realizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej – szpitala odpowiadającego swoim programem funkcjonalnym co najmniej I poziomowi zabezpieczenia zdrowotnego wraz ze szpitalnym oddziałem ratunkowym – rozpoczęcie inwestycji do końca 2020 r.
  2. do czasu uzyskania przez szpital, o którym mowa w pkt. 1, kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na pełen zakres świadczeń – niezwłoczne zapewnienie finansowania ze środków NFZ ambulatorium prowadzonego obecnie kosztem jednostek samorządu terytorialnego
  3. wspieranie inwestycji na drodze krajowej nr 61 na odcinku pomiędzy realizowanym obecnie III etapem przejścia przez Legionowo a Zegrzem Południowym, oraz w zakresie węzła Jachranka, w szczególności poprzez wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
  4. na rzecz współpracy przy zakwalifikowaniu planowanej przeprawy mostowej przez Wisłę wraz z legionowską Trasą Mostową i obwodnicą Jabłonny za drogę krajową, stanowiącą łącznik między DK nr 7 i DK 61 i na rzecz wprowadzenia jej budowy do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2013 (z perspektywą do 2025 r.), bądź podjęcia innych działań równoważnych, umożliwiających realizację inwestycji ze środków zewnętrznych.
  5. Podjęcie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na rzecz gruntownej modernizacji obwałowania Wisły na odcinku od Jabłonny do granicy powiatu z powiatem nowodworskim;
  6. kontynuowanie współpracy z PKP PLK – z uwzględnieniem środków zewnętrznych, w tym środków z budżetów państwa – na rzecz rewitalizacji linii kolejowej Wieliszew – Zegrze Południowe;

2. Strony niniejszego porozumienia deklarują współpracę na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rozwoju transportu zbiorowego, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przy uwzględnieniu pozostałych kompetencji przyznanych samorządowi powiatowemu.

§3.

Uwzględniając deklaracje zawarte w §2 Kluby nawiązują współpracę koalicyjną w kadencji 2018-2023. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się zachować wobec siebie lojalność i prowadzić wspólną politykę na forum zewnętrznym w ramach określonych przez powszechnie obowiązujący porządek prawny. Wszelkie problemy oraz spory będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na łonie Koalicji a wspólne stanowisko wypracowane na wewnętrznych spotkaniach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *