LEGIONOWSKI. Samorządy będą skuteczniej kontrolowane

2017-06-16 11:57:22

Sejm przyjął projekt ustawy zmieniającej działanie i kompetencje regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Zmiany mają ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. Możliwa będzie kontrola spółek gminnych oraz wprowadzanie zarządów komisarycznych


Dzięki wprowadzonym zmianom RIO będą mogły kontrolować spółki tworzone przez gminy. W ten sposób będą uniemożliwiać transferowanie zadłużenia gmin do innych podmiotów, np. spółek komunalnych.

Nowe uprawnienia

Po wprowadzeniu zmian, RIO będą musiały powiadamiać organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
– objęcia nadzorem uchwał zmieniających budżet lub wieloletnią prognozę finansową gminy;
– możliwości informowania właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu;
– powoływania komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na prezesów izb przy prezesie Rady Ministrów, a nie ramach regionalnej izby obrachunkowej.

Zarządy komisaryczne

Według nowych przepisów, w przypadku stwierdzenia złego stanu finansów publicznych lub niewłaściwych działań organów gminy, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, może być wprowadzony zarząd komisaryczny. Decyzji o wprowadzeniu zarządu komisarycznego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, który będzie obowiązywać od momentu jego wprowadzenia. Projekt ustawy będzie niebawem procedowany w Senacie.

red.

Komentarze

1 komentarz

  1. JSW odpowiedz

    No ciekawe. W sumie mafia sama otwarcie wykrzykiwała “nie oddamy samorządów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *