LEGIONOWSKI. Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

2022-07-06 6:44:36

Powiatowi radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i na czerwcowej sesji (27 czerwca) udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium, a po zapoznaniu się z raportem o stanie powiatu legionowskiego i dyskusji w tym temacie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Absolutorium jest narzędziem kontroli sprawowanej przez Radę Powiatu nad Zarządem w zakresie wykonania budżetu uchwalonego na dany rok. Udzielenie absolutorium oznacza, że według opinii radnych budżet powiatu został wykonany bez zastrzeżeń, zgodnie z założeniami i interesem mieszkańców. Taką procedurę przeprowadza się co roku we wszystkich jednostkach samorządu. W tym roku za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Legionowie głosowało 15 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciwko.

Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ostateczny kształt powiatowego budżetu w roku ubiegłym, chociaż nie zdeterminowała go w takim stopniu jak w roku 2020. Jednak z uwagi na wysoką niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, zarówno planowanie wydatków, jak również ich realizacja odbywały się ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań. W 2021 roku dochody Powiatu wyniosły 147 498 957,88 zł, a wydatki 131 621 771,80 zł. To daje nadwyżkę w kwocie 15 877 186,08 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań publicznych, w tym głównie inwestycji w latach następnych.

Wśród największych zakończonych w ubiegłym roku inwestycji należy wymienić przebudowę drogi powiatowej nr 1810W – ul. Wolska/Akacjowa (4 980 907,02 zł) oraz przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalna) z ul. Olszankową w Legionowie (2 633 529,80 zł). W 2021 r. rozpoczęto dodatkowo przebudowę drogi powiatowej nr 1817W w Bożej Woli i Górze.

Z przedstawionego sprawozdania wynika ponadto, że w zeszłym roku Powiat przeznaczył 35 mln zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, 23,7 mln zł na działania na rzecz pomocy, polityki społecznej i rodziny, a 16,5 mln zł wydano na transport i łączność. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 7,3 mln złotych, a wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6,2 mln zł.

Dobre wyniki finansowe Powiatu Legionowskiego oraz transparentność podczas wykonywania budżetu znalazły odzwierciedlenie w wynikach rankingu Dziennika Gazety Prawnej – Skarbnik Samorządu, w którym skarbnik Powiatu Legionowskiego Katarzyna Rembelska zajęła I miejsce w kategorii powiaty.

Pozytywne zaopiniowanie wykonania przez Zarząd budżetu jest potwierdzeniem konsekwentnego utrzymywania kierunków rozwoju Powiatu Legionowskiego. W kolejnych latach nakłady na inwestycje drogowe oraz oświatę i zdrowie nadal będą wśród priorytetów Zarządu. Środki finansowe zasilą także sferę wsparcia osób najbardziej go potrzebujących, w tym poprzez działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    To są wszystko bardzo szanowane i uczciwe instytucje… Z dziada pradziada te same sprawdzone społecznie klany.. Po co więc jakieś absolutorium jako narzędzie kontroli na tak krystaliczne indywidua ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *