LEGIONOWSKI. Zmiany w oświadczeniach majątkowych

2017-11-10 8:30:05

Prezes Rady Ministrów określił wzory formularzy oświadczeń majątkowych dla samorządowców. Zmiany te obowiązują od 1 lipca 2017 r.


Zmiany dotyczą wszystkich szczebli samorządu (gmina, powiat, województwo) i obejmują ujawnienie w oświadczeniu majątkowym danych dotyczących nabycia majątku Skarbu Państwa jego jednostki organizacyjnej lub majątku samorządu w drodze przetargu.

Co musi ujawnić samorządowiec

W znowelizowanym formularzu oświadczenia majątkowego samorządowiec musi teraz podać opis mienia nabytego od podmiotów państwowych lub samorządowych, zarówno przez przez siebie jak i małżonka (z wyłączeniem mienia nabytego jako tzw. majątek odrębny). Samorządowiec będzie musiał też podać datę nabycia tego mienia oraz od kogo je nabył. Pojęcie mienia zostało tu zawężone do mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego. Ale tu jest istotna uwaga. Chodzi wyłącznie o mienie ww. podmiotów, które podległo zbyciu w drodze przetargu.

Coś jest na rzeczy

Ciekawostką jest, że ogłoszenia jednolitego tekstu aktów prawnych, gdzie opublikowano wzory formularzy oświadczeń majątkowych, wprowadzono z mocą wsteczną. Obowiązują one bowiem od 1 lipca 2017 r., a nie od 2 listopada 2017 r. Przepisy pozwalają na takie rozwiązanie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czyżby skarbówka i organy nadzoru były zainteresowane nabywaniem majątku państwowego i komunalnego przez samorządowców? Czy może chodzi o zbadanie przetargów, w których uczestniczyli? Dowiemy się o tym w przyszłym roku, który przypominamy jest rokiem wyborczym do samorządu terytorialnego.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *