NIEPORĘT. Absolutorium dla Wójta Gminy

2019-06-21 8:50:32

Podczas sesji w dniu 17 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium. Za udzieleniem głosowało 11 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta Raportu o stanie gminy na 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy (treść raportu zamieszczona jest na stronie www.nieporet.pl). Należy przypomnieć, że podobne informacje przekazywane są radnym gminy Nieporęt podczas sesji absolutoryjnej od wielu lat, w formie prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez kierowników działów i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Podobnie podczas ostatniej sesji, radni wysłuchali obszernych informacji, składających się na obraz stanu gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której każdy radny mógł przedstawić swoje stanowisko bez ograniczenia czasu zabierania głosu. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie za udzieleniem wójtowi votum zaufania 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Kolejne punkty sesji to: rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Nieporęt za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok stosunkiem głosów – 12 za, przy 1 wstrzymującym się. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok przyjęta została 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Wójt Maciej Mazur podziękował za pozytywna ocenę i podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu za współpracę.

Źródło: Dobra Strona Nieporętu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *