NIEPORĘT. Dlaczego opłata za odbiór odpadów musiała wzrosnąć? – Urząd Gminy tłumaczy

2019-08-23 6:56:05

Od 1 października wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez mieszkańców gminy Nieporęt. Nowe stawki przyjęte przez Radę Gminy wynoszą: 29 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane 58 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane.Dlaczego opłata musiała wzrosnąć?

Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób, by ten „sam się finansował”, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie może przynosić dochodów. Całkowite koszty odbioru, transportu i utylizacji śmieci powinni ponosić więc sami mieszkańcy.

Na gminny system gospodarowania odpadami składa się kilka pozycji. Najważniejsza z nich, to opłata na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszona na rzecz firmy, z którą gmina Nieporęt ma podpisaną umowę. Obecnie koszt miesięcznej usługi to kwota ryczałtowa w wysokości ok. 500 000 złotych.. Opłaty te systematycznie wzrastają (w całym kraju), co obrazuje poniższy wykres:

W porównaniu z rokiem 2017, gdy miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosił w gminie Nieporęt ok. 155 000 zł, jest to wzrost o blisko 320 % !

Na koszty gminnego systemu gospodarowania odpadami składa się ponadto utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK, w Nieporęcie oraz obsługa administracyjna systemu. Całkowity koszt to ok. 5 945 000 zł rocznie.

Jeśli kwotę tę zł podzielimy na 12 miesięcy i na liczbę osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt, to uzyskamy kwotę, która byłaby adekwatna do pokrycia całkowitego kosztu systemu – jest to kwota w wysokości ok. 33 zł od osoby.

Nawet po ostatniej podwyżce, obowiązującej od stycznia 2019 r., zwiększona opłata od 1 października 2019 r. nie osiąga maksymalnej wymaganej wysokości.

Należy zaznaczyć, że wskazana kwota 33 zł wynika z przyjętego założenia, że wszyscy mieszkańcy gminy rzetelnie wypełniają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wskazując faktycznie zamieszkującą w gospodarstwie liczbę osób, a także w terminie uiszczają należne opłaty. Ważna jest także sumienna segregacja odpadów, ponieważ za jej brak, gmina narażona jest na kary finansowe.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o sumienną segregację oraz składanie deklaracji określającej wysokość opłaty adekwatnie do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. A przede wszystkim, o regulowanie w terminie należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Źródło: Urząd Gminy Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *