NIEPORĘT. Gmina Nieporęt ma nową Strategię Rozwoju

2023-07-30 2:31:27

29 czerwca Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 jest bardzo ważnym dokumentem wyznaczającym długofalowe cele i kierunki rozwojowe gminy. W sposób kompleksowy opisuje aktualny stan gminy i wskazuje działania rozwojowe, na które jest zapotrzebowanie. Dokument został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy w Nieporęcie w ramach projektu realizowanego przez Pheno Horizon OLP Sp. z o.o.
Przy opracowaniu Strategii oraz jej załączników działał zespół ekspertów, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele Pheno Horizon OLP Sp. z o.o. oraz reprezentanci wydziałów Urzędu Gminy Nieporęt. W działania zaangażowani byli również mieszkańcy gminy uczestniczący w procesie partycypacyjnym.

Cele Strategiczne Gminy Nieporęt

W dokumencie określono w jakim kierunku powinna rozwijać się nasza gmina. Wyodrębniono 5 celów:

Cel pierwszy to GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE

Zdefiniowane w ramach tego punktu cele operacyjne odnoszą się do wykorzystania potencjału turystycznego gminy, której ogromnym atutem jest położenie nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz podejmowania działań zmierzających do uregulowania ruchu turystycznego zgodnie z oczekiwaniem władz i mieszkańców. Aby to osiągnąć gmina będzie w szerszym zakresie promować walory turystyczne, w dalszym ciągu rozwijać infrastrukturę i ofertę rekreacyjno-kulturalną oraz pracować nad rozwojem informacji turystycznej i kreowaniem własnej marki jako gminy atrakcyjnej turystycznie.

Cel drugi – GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO

Cel ten uwzględnia działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy oraz wsparcie potencjalnych nowych inwestorów. Będzie to polegać m.in. na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości, prowadzeniu szkoleń, kursów czy programów wsparcia.

Cel trzeci, najważniejszy dla naszych czytelników – GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

W ramach niniejszego celu wskazano katalog działań ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy z wykorzystaniem sprawnej i przyjaznej administracji samorządowej – łatwiejszy i sprawniejszy dostęp do usług administracji poprzez rozwijanie e-usług oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwijanie sieci monitoringu. Kolejną ważną kwestią jest poszerzenie oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej dedykowanej mieszkańcom – budowę dużej sali widowiskowej, nowych obiektów sportowych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa duży nacisk położono także na budowanie infrastruktury opieki społecznej, w tym na tworzeniu dziennych domów opieki dla potrzebujących mieszkańców. Ogromnie ważną kwestią z punktu widzenia mieszkańców jest dalszy rozwój sieci komunikacyjnej poprzez zwiększenie połączeń kolejowych, ale także o poprawę stanu dróg i infrastruktury drogowej, co przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Cel czwarty – GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Ten punkt strategii odnosi się do ochrony środowiska i wypracowania rozwiązania, które pozwoli znacząco obniżyć stale rosnące koszty zużycia gazu czy prądu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Władze gminy powinny podejmować inwestycje związane ze stosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Gmina powinna także w większym stopniu angażować się w ochronę środowiska naturalnego podejmując kampanie edukacyjne, szkolenia dla mieszkańców mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiednich postaw, obejmujących ochronę i poszanowanie środowiska. Punkt ten dotyczy także zwiększenie zasięgu sieci gazowniczej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.

Cel piąty – GMINA AKTYWNA SPOŁECZNIE

Wyniki konsultacji społecznych oraz wnioski z przeprowadzonej diagnozy gminy jasno wskazały, że poziom integracji mieszkańców nie jest zadowalający. Samorząd powinien podjąć działania nakierowane na wzmacnianie przynależności mieszkańców do gminy, oddając w ich ręce część narzędzi umożliwiających w sposób realny wprowadzić zmiany w życiu gminy. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być stworzeniu Rady Młodzieżowej. Innym ważnym narzędziem w zachęceniu mieszkańców do wzięcia udziału w życiu gminy jest budżet obywatelski, który gmina powinna utworzyć, jednocześnie umożliwiając mieszkańcom generowanie inicjatyw oddolnych. W tej części strategii poruszono także stałe podnoszenie wysokiej jakości usług oświatowych, opieki medycznej, a także rozwój centrum oświatowego dla zachodniej części gminy.

Strategia Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030 zawiera dużo więcej ciekawych informacji i proponowanych rozwiązań. Dokument znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt Zachęcamy do lektury.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *