NIEPORĘT. Gmina wystąpiła do Rządu ws. odpadów

2019-08-08 6:32:20

Rada Gminy Nieporęt wystosowała do Rządu stanowisko w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gm. Nieporęt oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami


Rada Gminy Nieporęt w swoim stanowisku do Rządu wyraża zaniepokojenie problemami występującymi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieporęccy radni zwracają uwagę, że drastycznie rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów przekładają się na opłaty ponoszone przez mieszkańców. Ich zdaniem wpływ na taki stan rzeczy ma mi.in brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się wywozem i zagospodarowaniem odpadów, niewystarczająca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W dalszej części pisma radni przedstawiają opis poszukiwania firmy odbierającej odpady z terenu gminy: „W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który przeprowadziła Gmina Nieporęt, oferty złożyły tylko dwie firmy, z których najkorzystniejszą była oferta firmy, będącej jednocześnie dotychczasowym odbiorcą odpadów. Nowa, bardzo wysoka cena (pomimo, że dotyczyła tego samego zakresu usług, realizowanych na tym samym obszarze), zaproponowana przez Oferenta, postawiła władze gminy oraz jej mieszkańców w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja taka ma miejsce także w innych samorządach, których władze i mieszkańcy już musiały albo za chwilę będą musiały się zmierzyć. Dotowanie przez gminę odbioru odpadów komunalnych z budżetu gminy, nie jest możliwe gdyż nie pozwalają na to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zakładają samofinansowanie się gminnej gospodarki odpadami.

W związku z powyższym Rada Gminy Nieporęt apeluje:

– o umożliwienie kierowania zmieszanych odpadów komunalnych poza region wyznaczony przez Samorząd Województwa, w sytuacji ograniczonych możliwości

RIPOK w danych regionie;

-o ustalenie ram prawnych, które pozwolą na określenie górnych stawek opłaty za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów komunalnych obowiązujących w RIPOK; -o podjęcie działań w celu spowolnienia dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej;
– o umożliwienie gminom tworzenia wspólnych, z innymi samorządami, Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z możliwie uproszczoną procedurą; -o wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, dla odpadów opakowaniowych poprzez zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta, tak aby wysokość wkładów finansowych płaconych przez producentów pokrywała koszty gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich na rynek. W tym koszty związane z selektywną zbiórką, sortowaniem oraz przetwarzaniem odpadów, co przyczyni się do rozwoju nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recyklingu odpadów oraz obniży koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi ponoszonymi bezpośrednio przez mieszkańców.

Do wiadomości najważniejszych w Państwie

Radni zobowiązali Przewodniczącą Rady Gminy Nieporęt do przekazania niniejszego Stanowiska: Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowski Senatu RP, Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Ministrowi Środowiska, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

red.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *