NIEPORĘT. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020-03-09 5:42:13

5 marca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt. Stanowisko w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego zostało podjęte jednogłośnie. Obecni na sesji wszyscy Radni Gminy Nieporęt wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zaplanowanych wariantów linii kolejowej nr 20 na terenie gminy Nieporęt

Pełne stanowisko władz gminy prezentujemy poniżej:

Odnosząc się do zamieszczonego na stronie cpk.pl projektowanego dokumentu – Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), udostępnionego w ramach konsultacji
społecznych, w tym do zaprezentowanych orientacyjnych korytarzy inwestycji towarzyszących w zakresie infrastruktury kolejowej, pragniemy jako Przedstawiciele lokalnej społeczności wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów kolejowych w ramach ciągu nr 2 – linii kolejowej nr 20 przez
tereny Gminy Nieporęt.

Należy podkreślić, że propozycja prowadzenia linii kolejowej w zaproponowanych wariantach:

1. wpłynie negatywnie na wszystkie cenne przyrodniczo formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Nieporęt, począwszy od pomników przyrody po lasy ochronne Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jak również może zagrozić gatunkom ptaków i ssaków mających swoje legowiska w Puszczy Słupeckiej i Łęgach Czarnej Strugi – obszarze natura 2000. Tereny Gminy Nieporęt charakteryzują się znacznymi obszarami o wysokich wartościach przyrodniczych. Przez jej tereny przechodzą ważne ciągi przyrodnicze o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. Należy zaznaczyć, że obszary leśne na terenie Gminy Nieporęt podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody oraz wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto lasy te pełnią funkcje glebochronne (ochrona zwydmionych obszarów piaszczystych przed erozją) i wodochronne (ochrona
wilgotnych siedlisk przed wysychaniem i zanieczyszczeniem) rozległe tereny leśne i łąkowe są podstawowym, zewnętrznym obszarem regeneracji powietrza aglomeracji warszawskiej. Stanowią część osłony ekologicznej Warszawy biegnącej od rozległych kompleksów leśno-łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego, przez
lasy i łąki Gminy Nieporęt, położone na wschód i południe Warszawy, ku lasom Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Te cenne walory i zasoby środowiska przyrodniczego niewątpliwie wpływają w znacznym stopniu na kształtowanie i sposób zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt
oraz stawiają określone wymogi dalszemu rozwojowi osadnictwa i działalności gospodarczej.

2. przekreśli dotychczasowe starania gminy w jej rozwoju jako atrakcyjnego miejsca do spędzania wszelkich form aktywnego i biernego wypoczynku w skali województwa i kraju (turystyka rowerowa, windsurfing, kitesurfing, żeglarstwo, pływanie czy skateboarding) Z racji tych wysokich walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, Gmina Nieporęt jest bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym i rekreacyjno-wypoczynkowym, a także mieszkaniowym obszarem rozwoju. Na terenie gminy istnieje rozbudowana sieć pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, których
część stanowi fragment ponadregionalnych szlaków obejmujących tereny lasów Chotomowskich, Legionowskich i Nieporęckich. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem rozwoju Gminy Nieporęt położonej w sąsiedztwie miasta
stołecznego Warszawy, która staje się turystycznym ośrodkiem ponadlokalnym w północnej części aglomeracji warszawskiej, jest unikalny w skali Mazowsza stan jej środowiska naturalnego – głównie w kontekście wykorzystania walorów leśnych, walorów wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz Kanału Żerańskiego (Królewskiego). Potwierdza to zauważalny szczególnie w ostatnich kilkunastu latach szybki wzrost liczby mieszkańców Gminy. Głównym zadaniem Gminy reprezentowanej przez Wójta Gminy i Radę Gminy jest tworzenie warunków jej zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego.

3. doprowadzi do zniszczenia wykształconych struktur urbanistycznych istniejących osiedli zabudowy mieszkaniowej, jak i nowej zabudowy planowanej w oparciu o istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie należy zapominać, że tak bardzo podkreślana przez Nas ochrona walorów środowiska przyrodniczego
terenów Gminy Nieporęt nie dotyczy tylko drzew, wód i pól. Ochrona przyrody to też, a może i przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzi.

Na etapie wyznaczania korytarzy nie odniesiono się do istniejącego stanu zagospodarowania terenu, a korytarze wyznaczono zarówno po terenach istniejących osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jaki i po terenach wyznaczonych pod zabudowę w obowiązujących dokumentach planistycznych gminy, jak
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie uwzględniono także innych uwarunkowań związanych z ewentualną realizacją inwestycji oraz jej oddziaływaniem na zdrowie i życie mieszkańców.
Przeprowadzenie tras szybkiej kolei w wyznaczonych korytarzach spowoduje nienaturalne podziały miejscowości Józefów, Kąty Węgierskie czy Stanisławowa Drugiego na odrębne jednostki osadnicze, który to podział przyczyni się między innymi do zerwania istniejących więzi w ramach miejscowych wspólnot, czy nawet wobec członków samych rodzin. Pogorszenie standardu i jakości życia mieszkańców w sposób
oczywisty dotknie zabudowań położonych w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza linii kolejowej (mieszkanie przy ścianie), nie wspominając o utracie dorobku całego życia dla mieszkańców, których domy znajdą się bezpośrednio w śladzie torowiska. Nie uniknione są istotne zmiany w istniejącym układzie komunikacyjnym poszczególnych miejscowości i tej części Gminy. Większość dróg gminnych i wewnętrznych, które przetnie linia kolejowa zostanie ślepo zakończa na ekranach akustycznych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej, a w ciągach dróg na odcinkach gdzie nad torami powinny zostać wybudowane estakady, konieczne będzie dokonanie poszerzeń dotychczasowych i tak w wielu przypadkach nienormatywnych pasów drogowych.

4. zablokuje na lata rozwój każdej z miejscowości, przez której tereny będzie przebiegać i wpłynie na pogorszenie jakości i standardów życia ich mieszkańców i mieszkańców całej Gminy. Zdajemy sobie również sprawę, że wielu Mieszkańców naszej Gminy jest przerażonych faktem zablokowania na kolejne lata terenów będących ich własnością i przeciąganiem się decyzji co do wyboru ostatecznego rozwiązania kwestii przebiegu omawianej linii kolejowej w sytuacji braku przyzwolenia społecznego na jej realizację, Społeczność lokalna jest poirytowana brakiem perspektyw możliwości
zagospodarowania ich działek zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Na potwierdzenie tego zaświadczyć może duże zainteresowanie mieszkańców Gminy organizowanymi na terenie spotkaniami informacyjnymi i licznie wypełnianymi ankietami gminnymi prowadzonymi niezależnie od konsultacji na stronie CPK.
W wyniku przeprowadzonej ankiety, w której udział wzięło 2364 mieszkańców, blisko 90 % ankietowanych odpowiedziało się przeciwko planowanej lokalizacji linii kolejowej nr 20.

5. zniweczy wypracowane na etapie opracowywania strategicznych dokumentów planistycznych zasady zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o przemyślany układ komunikacji kolejowej, autobusowej, samochodowej oraz rowerowej i pieszej.
Pragniemy również podkreślić, że Gmina Nieporęt niejednokrotnie wskazywała znaczącą rolę kolei, która poprzez swoją dostępność i jakość obsługi powinna stać się w województwie jak i na terenie całego kraju podstawowym środkiem transportu. Wielokrotnie w licznych swoich wystąpieniach na różnym szczeblu wnioskowaliśmy o reaktywację połączeń kolejowych na terenie Gminy, której towarzyszyć powinien rozwój
niezbędnych elementów infrastruktury technicznej jak budowa czy remonty istniejących przystanków i dworców kolejowych oraz budowa parkingów lokalizowanych w ich sąsiedztwie. Nie sposób nie zgodzić się z widoczną potrzebą modernizacji istniejącego transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego, niezależnie od planowanych realizacji w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Zasadna jest również modernizacja istniejącej sieci komunikacji drogowej, która w pierwszej kolejności powinna dotyczyć przebudowy istniejących odcinków dróg w ramach ich pasów drogowych.
Proponujemy uwzględnienie w projekcie Studium następującego rozwiązania :
ulokowania linii w dotychczasowym śladzie oraz poprowadzenie jej od Warszawy poprzez Legionowo do Janówka Drugiego a następnie wykorzystanie rezerwy pod tzw. ”Trasę Olszynki Grochowskiej” na północ, by ominąć nienormatywny zakręt w Nowym Dworze Mazowieckim (wskazany w SSL 6.5.3.1), most na Narwi.
W naszej ocenie przed zaprezentowaniem jakichkolwiek wariantów tras linii kolejowych szybkich prędkości nie tylko dotyczących Gminy Nieporet i ciągu Nr 2 – linia kolejowa nr 20, zasadne powinno być przeprowadzenie wielopłaszczyznowej analizy, biorącej pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczne i środowiskowe, ale przede wszystkim aspekty społeczne z myślą, że planowane ważne inwestycje krajowe realizowane dla ludzi, nie powinny odbywać się kosztem ludzi i bez ich pełnego udziału i akceptacji.

Idąc za głosem Naszych mieszkańców jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec przedstawionych propozycji rozwiązań, niszczących Naszą Małą Ojczyznę jaką jest Gmina Nieporęt.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *