NIEPORĘT. Oświadczenie Wójta ws. protestu mieszkańców

2019-06-18 1:01:40

W związku z pojawiającymi się rozpowszechnianymi nieprawdziwym informacjami wprowadzającymi w błąd mieszkańców Gminy i opinie publiczną, dotyczącymi ustaleń “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt” uchwalonego Uchwałą nr IX/41/2019 z dnia 30 maja 2019 roku Wójt Gminy Nieporęt złożył oświadczenie

Poniżej pełna treść oświadczenia :

WÓJT GMINY NIEPORĘT

05-126 Nieporęt. Plac Wolności l

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami wprowadzającymi w błąd mieszkańców Gminy i opinie publiczną, dotyczącymi ustaleń “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt” uchwalonego Uchwałą nr IX/41/20 19 z dnia 30 maja 2019 roku

pragnę oświadczyć, że:

l) prace nad planem rozpoczęto zostały we wrześniu 2012 roku, a w trakcie jego opracowywania odbyły się trzy wyłożenia i trzy dyskusje publiczne;

2) zgodnie z przepisami z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

3) na etapie wyłożenia studium do wglądu publicznego nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące planowanej drogi KDZ;

4) planowana – zgodnie ze studium – droga zbiorcza oznaczona na rysunku planu symbolami lKD(Z) i 2KD(Z) jest planowaną droga gminną, a nie drogą wojewódzką czy drogą powiatową;

5) przedmiotowa droga KDZ zaplanowana została o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m (6 metrowa jezdnia wraz z obustronnymi 3 metrowymi pasami chodnika i poboczy), a nie jak to jest mylnie sugerowane drogą o szerokości 20 m;

6) zaplanowanie drogi w planie nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z jej budową;

7) uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego me powoduje wyburzenia żadnego domu mieszkalnego, likwidacji istniejącego gospodarstwa rolnego ani wycięcia pomnika przyrody;

8) w obszarze planu nie planuje się możliwości powstania obiektów wielkopowierzchniowych, ani obsługi komunikacyjnej dla takich obiektów;

9) zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ewentualne rozważanie zmiany przebiegu problemowej drogi czy całkowitej bądź częściowej jej likwidacji może być podjęte dopiero na etapie sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nieporęt, do którego Gmina Nieporęt zamierza przystąpić.

WÓJT
Sławomir Mazur

Komentarze

1 komentarz

  1. damian odpowiedz

    To jest dopiero umiejętność tłumaczenia, że białe jest czarne i odwrotnie. A może by tak zamiast liczyć na uwagi przy wyłożeniu planu czy studium ( na które rzadko lub w ogóle nikt nie przychodzi) przed planowaniem tak ważnej arterii komunikacyjnej, po prostu spytać mieszkańców – panie wójcie. No cóż jeszcze jeden Mazur i będziemy żyli jak w raju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *