NIEPORĘT. Wójt Mazur z absolutorium

2017-06-09 7:29:15

8 czerwca Rady Gminy Nieporęt udzieliła wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było prezentacją informacji dotyczących budżetu gminy.

Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza przedstawiła radnym Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nieporęt za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy Nieporęt za rok 2016. Zastępca Wójta Alicja Sokołowska przekazała informację o realizacji inwestycji i pozyskiwaniu środków unijnych w 2016 roku, a kierownik działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Bożena Bartkiewicz informację o stanie mienia komunalnego. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryka Galas przedstawiła Informację z wykonania budżetu oświaty. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wojciechowski przedstawił pozytywną opinię Komisji o sprawozdaniach oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, podpisany przez wszystkich 5 członków. Po krótkiej dyskusji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Podczas głosowania, 14 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się, opowiedziało się za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium.

JR

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *