Odpowiedź Rady Miasta Legionowo na Pismo Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie Wydział II do spraw przestępczości

2021-02-26 8:11:09

W odpowiedzi na pismo z 29 stycznia 2021r. sygn. akt PO II Ds. 105.2019. Rada Miasta Legionowo informuje, że podczas obrad XXVI sesji Rady Miasta Legionowo 24 lutego 2021r. radni zapoznali się z przedmiotowym wystąpieniem.

W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Legionowo poinformował, że przedmiotowe pismo wpłynęło do Rady Miasta Legionowo oraz, że wszyscy radni otrzymali na imienne skrzynki e-mailowe skan przedmiotowego wystąpienia 22 lutego br.

Radni wzięli pod uwagę, że pismo zostało skierowane na podstawie art. 19 § 1 k.p.k. Nadto stwierdzili, że zdarzenie opisane przez prokuratora miało miejsce w okresie od 9 – 14 listopada 2005 roku, czyli 15 lat temu w czasookresie pięciu dni. Pracownicy wymienieni w piśmie nie pracują obecnie w Urzędzie Miasta Legionowo. Ponadto komórki organizacyjne wskazane przez prokuratora nie są już ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legionowo stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo z póź. zm.

Zauważyć należy, że ewentualne uchybienia w pracy tych wydziałów nie zawierały znamion czynu zabronionego, co stwierdził prokurator w swoim wystąpieniu umarzając postępowanie w tej sprawie postanowieniem z 29 grudnia 2020r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Rada Miasta Legionowo wystąpiła do Prezydenta Miasta Legionowo jako kierownika urzędu o zalecenie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Legionowo dołożenia wszelkich starań, aby w wykonywaniu obowiązków służbowych przestrzegane były przepisy prawa oraz wewnętrzne procedury.

 

004_2_propoz_odp_prokuratura

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *