Facebook
Patologie Walnych Zgromadzeń

2016-05-27 1:04:22

Nawiązując do poprzednich artykułów, przedstawiam propozycje działań w obronie podstawowych interesów olbrzymiej większości Spółdzielców. W celu ograniczenia patologii zakorzenionych w naszej Spółdzielni należy podjąć niezbędne uchwały na zbliżającym się tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SML-W w Legionowie.

Przegłosowanie takich uchwał wymaga Twojego udziału w Walnym i niedopuszczenia do przyjęcia porządku obrad proponowanego przez Prezesa i Radę Nadzorczą.

Są to warunki wstępne, ale bezwzględnie konieczne dla zapewnienia nam jakiegoś wpływu na podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do zbywania nieruchomości i zaciągania kredytów w naszym imieniu. Walne jest najwyższym i jedynym organem Spółdzielni zdolnym podejmować uchwały będące najważniejszymi punktami porządku obrad maskowanymi dotąd i przemycanymi wśród podpunktów umieszczanych w ostatnich punktach porządku obrad po to, ażeby przegłosowywać je w opustoszałej sali przez kilkunastu spółdzielców zależnych od Prezesa jako swego pracodawcy.
Np. 37 uchwał upoważniających Zarząd do zbycia 71 działek (115 tysięcy m kw.) wartych kilkadziesiąt milionów zł, przedstawiono sprytnie w trzynastym punkcie porządku obrad jako „Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach: ”a niżej wymienioną sprawę w podpunkcie „h” jako „upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości”.

Upoważnienie do zbycia 71 nieruchomości brzmi tak samo jak upoważnienie do zbycia jednej nieruchomości. Żeby się czegoś więcej dowiedzieć trzeba było sprawdzić w Internecie. Jedni nie umieli, inni myśleli, że chodzi o jedną działkę. Dopiero zagłębienie się w temat ujawniało, że to 37 uchwał, w tym jedna z nich dotyczyła 23 działek (22 tysięcy m kw.). Podobnie przemycana jest kwota kamuflowana corocznie w porządku obrad jako „oznaczenie sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć” (w tym roku ppkt 13e).

Dopiero w projekcie uchwały można się doczytać, że chodzi o upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań w naszym imieniu do łącznej kwoty 80 mln zł, czyli po 8.675 zł na każdego spółdzielcę, nie licząc kosztów obsługi kredytu.
Złożyliśmy projekt uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia SML-W z wieloczęściowego na jednoczęściowy oraz projekt uchwały wymagającej obecności co najmniej połowy Członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomości proponowanej do zbycia. Pierwsza z tych uchwał została ujęta w porządku obrad. Drugiej nie ujęto. Dlaczego?! To bezprawie.

Mając na względzie co wyżej prosimy o Twój udział w określonej części Walnego 2016 i zgłoszenie wniosku formalnego o przegłosowanie zmiany kolejności porządku obrad natychmiast po wyborze Prezydium zgodnie z proponowanymi zmianami porządku obrad, które zostaną przedstawione przed WZ. Na pierwszych miejscach powinny być i są w naszej propozycji głosowania w sprawie: – projektu uchwały o zmianie wieloczęściowego Walnego Zgromadzenia SMLW na jednoczęściowe, – projektu uchwały wymagającej obecności co najmniej połowy Członków Spółdzielni zamieszkałych w pobliżu nieruchomości proponowanej do zbycia; oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć; nieudzielenie absolutorium prezesowi. Stanowiłoby to pożądany pierwszy krok do jego odwołania, po 8 kadencjach.

Rady Osiedli są zbędne i generują niepotrzebne koszty. Zwróćmy uwagę na projekty uchwał nr 13, 14, 15, 16 i 17 w sprawie odwołania pięciu członków Rady Nadzorczej pełniących równocześnie funkcje członków Rad Osiedlowych. W uzasadnieniu tych uchwał czytamy, że pełniąc funkcję członków Rady Nadzorczej SML-W są jednocześnie członkami Rad Osiedli pobierając diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Członkowie Rad Nadzorczych nie mogą pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego i tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Dodamy, że roczne koszty utrzymania Rad Osiedli to ponad 193 tys. zł, a roczne koszty utrzymania Rady Nadzorczej to 135 tys. zł. Razem 328 tys. zł rocznie. W tym właśnie kontekście należy szacować lamenty prezesa nad kosztem wieczystego użytkowania działki przy Broniewskiego w kwocie 30 tys. zł rocznie.

Walne Zgromadzenie to najwyższy i najważniejszy organ SM i my – jej członkowie, powinniśmy decydować o najważniejszych sprawach spółdzielni, udzielać absolutorium członkom Zarządu i wybierać członków Rady Nadzorczej wskazywanych jak dotąd przez prezesa. To oni – cały zarząd, rada nadzorcza i cała administracja są opłacani z naszych pieniędzy nie za to, aby działać na naszą szkodę, ale za prowadzenie naszych spraw w sposób rzetelny, przejrzysty i uczciwy.

Bogusław Perycz
członek legionowskiego PiS

Komentarze

1 komentarz

  1. AGNIESZKA odpowiedz

    Czy To i Owo mogłoby podać daty zebrań dla poszczególnych osiedli, bo ogłoszenia zniknęły z klatek bloków ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *