POWIAT. Spada bezrobocie

2015-09-28 12:30:13

Z danych GUS wynika, że przez ostatnie półtora roku nastąpił spadek bezrobocia w naszym powiecie o 3,3 proc., a na koniec lipca br. stopa bezrobocia wyniosła 13,3 proc. W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie na aktywizację bezrobotnych przeznaczył przeszło 9,1 mln złotych.

 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za rok 2014 oraz raport o bieżącym stanie bezrobocia w powiecie legionowskim przedstawiła dyrektor tego urzędu Elżbieta Szczepańska.

Spadek o 3,3 proc.

W ubiegłym roku jeszcze w lutym stopa bezrobocia wynosiła 16,6 proc., natomiast od marca PUP odnotowuje sukcesywny spadek poziomu bezrobocia i z końcem lipca tego roku, wg danych GUS, stopa bezrobocia dla naszego powiatu wynosi 13,3 proc. Dla porównania stopa bezrobocia w kraju jest na poziomie 10 proc. – Jeżeli chodzi o średnią liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w ubiegłym roku, to wyniosła ona 4 924 osoby, natomiast w tym roku od stycznia do sierpnia liczba ta wyniosła 4 435 – poinformowała Elżbieta Szczepańska. Na koniec stycznia zarejestrowanych w PUP było 4 807 osób, natomiast na koniec sierpnia w rejestrze pozostało 4 056 osób. Jest to spadek aż o 751 osób. W 2014 roku bez prawa do zasiłku pozostawały 3 544 osoby, a jedynie 512 osób z zasiłku skorzystało. – Analizując okres ostatnich 2 lat, poziom bezrobocia nie powinien już osiągnąć tak wysokich wskaźników jak w latach ubiegłych – optymistycznie prognozuje Elżbieta Szczepańska.

Indywidualny plan działania

W 2014 roku aż 84,3 proc. bezrobotnych stanowiły osoby, które znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 54,6 proc. stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 49,7 proc. to osoby bez wykształcenia średniego oraz osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Jeżeli chodzi o grupę osób bezrobotnych pod względem wiekowym to 29,8 proc. to osoby powyżej 50 roku życia, a 12,6 proc. to osoby do 25 roku życia. – W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w naszym urzędzie została wprowadzona funkcja tzw. doradcy klienta, który bezpośrednio współpracuje z osobą bezrobotną od momentu rejestracji, do momentu podjęcia zatrudnienia. Doradca klienta wspólnie z osobą bezrobotną opracowują indywidualny plan działania, który będzie realizowany, oraz formy wsparcia którymi osoba bezrobotna będzie objęta – przekonuje dyrektorka PUP.

9,1 mln zł na aktywizację bezrobotnych

W 2014 roku legionowski PUP na aktywizację bezrobotnych otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2 457 900 zł, oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Europejska szansa rozwoju” 5 809 300 zł. W ramach tego projektu aktywizacją zostało objętych 519 osób. PUP pozyskał też dodatkowe środki z rezerwy ministra na aktywizację osób młodych do 30 roku życia na kwotę 73 100 zł, oraz 701 800 zł na aktywizację zawodową grupy osób, która ma największe problemy z powrotem na rynek pracy. Urząd posiadał też środki w kwocie 91 500 zł, które wykorzystał na aktywizację niepełnosprawnych bezrobotnych. W ramach tych środków 3 osoby zostały zaktywizowane, a 2 dostały dotacje na rozpoczęcie działalności gosp., a jedna osoba odbyła roczny staż. W 2014 w ramach realizowanych programów PUP objął aktywnymi programami wsparcia 1 100 osób, a efektywność zatrudnieniowa po zakończonym wsparciu wyniosła 74,1 proc. – Najwięcej osób bezrobotnych skorzystało ze staży. Tą formą wsparcia w zeszłym roku objęliśmy 501 osób, a efektywność zatrudnieniowa wyniosła 71,7 proc. 186 osób otrzymało od nas środki na rozpoczęcie własnej działalności gosp., a 117 osób skorzystało ze szkoleń – podsumowała Elżbieta Szczepańska.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *