Facebook

Prawo naturalne a prawo stanowione

2017-12-20 2:23:32

Tak jak przyroda kieruje się swoimi prawami, tak też swoimi prawami kieruje się cywilizacja. Panujący na Ziemi porządek nie wynika z czego innego, jak właśnie z przestrzegania prawa. Poznajmy bliżej prawo, jego rodzaje i cele.

 

Prawo a bezprawie

Prawo można nazwać porządkiem, bo prawo po prostu porządku strzeże. Naukowo definiuje się je jako system norm prawnych, czyli dyrektyw postępowania, które narodziły się wraz z narodzinami państwa w celu uporządkowania wszelkich sytuacji w nim. Prawo z jednej strony buduje filar prawa naturalnego, a z drugiej strony filar prawa stanowionego. Bezprawie z kolei określa się jako anarchię, czyli brak jakiegokolwiek porządku.

Prawo w ujęciu podmiotowym a prawo w ujęciu przedmiotowym

Przedstawiona powyżej definicja prawa jako systemu norm prawnych to prawo przedmiotowe. Choć mówiąc lub pisząc o prawie przeważnie myśli się o prawie przedmiotowym, to warto wspomnieć, iż występuje też prawo podmiotowe. Prawem podmiotowym określa się zespół przyznanych uprawnień w określonym stosunku cywilnoprawnym. Chodzi więc na o wszelkie prawa, które posiadamy, na przykład prawo do wolności słowa itp.

Prawo międzynarodowe a prawo narodowe

Prawo przedmiotowe postrzega się w kategoriach prawa międzynarodowego, zwanego też zewnętrznym, a także prawa narodowego, zwanego też wewnętrznym. Prawo międzynarodowe określa stosunki między państwami. Prawo narodowe określa porządek w danym państwie. Wśród gałęzi prawa narodowego wymienia się: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo karne, prawo pracy oraz prawo rodzinne.

Prawo stanowione a prawo naturalne

Wszystkie powyższe kwestie dotyczą prawa stanowionego. Prawo stanowione, zwane inaczej prawem pozytywnym, to prawo tworzone przez człowieka. Podobnie jak kultura stanowi sferę rzeczywistości stworzoną przez ludzi. Oprócz prawa stanowionego występuje prawo naturalne. Prawo naturalne to prawo zastane przez człowieka. Podobnie jak natura stanowi sferę rzeczywistości zastaną przez ludzi. W zależności od poglądów uznaje się, że stworzył je Bóg, bogowie lub natura.

Kogo obowiązuje prawo stanowione

Prawo stanowione obowiązuje wszystkie osoby, przy czym należy pamiętać, iż w różnych miejscach może obowiązuje inne prawo. Na przykład inne prawo obowiązuje w Polsce, a inne w Czechach, przy czym jeden i drugi kraj należą do Unii Europejskiej, też posiadającej swoje prawo. Konkretne prawa definiują konkretne kodeksy, a za ich nieprzestrzeganie grożą kary.

Kogo obowiązuje prawo naturalne

Prawo naturalne obowiązuje każdego, kto żyje na Ziemi, bez względu na to w którym jej zakątku się znajduje. Za przykład służy chociażby szacunek do życia. Prawa tego nie definiuje żaden kodeks, aczkolwiek zajmują się nim różne doktryny filozoficzne. O prawie naturalnym głosili między innymi: Arystoteles, Tomasz z Akwinu i Immanuel Kant.

***

Prawo strzeże nas przed bezprawiem. Najważniejsze jednak, aby prawo stanowione wynikało z prawa cywilnego i stawiało na pierwszym miejscu dobro człowieka. Bo jak głosili stoicy, prawo naturalne łączy ludzi opierając się na ich prawdziwej, dobrej naturze.

Źródło: kancelariaea.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *