PRAWO. Problemy z nieruchomościami – odszkodowania za drogi

2022-05-05 3:30:11

Podzieliłeś działkę kilkanaście lat temu – nadal może przysługiwać Ci odszkodowanie


W przeciwieństwie do działek, które były już zajęte pod drogi, w przypadku kiedy działka drogowa powstała na skutek podziału nieruchomości, złożenie wniosku o odszkodowanie za odebrany grunt nie jest ograniczone żadnym terminem. W praktyce, wnioski o odszkodowanie można składać nawet po kilkunastu latach albo i więcej, od momentu zatwierdzenia podziału nieruchomości
Przed tygodniem pisaliśmy o odszkodowaniach za działki zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W ich przypadku, wnioski o odszkodowania można było składać od dnia 1 stycznia 2001 r. tylko do dnia 31 grudnia 2005 r.
Tym razem zajmiemy się sprawą odszkodowań za działki drogowe, które zostały wydzielone pod drogi podczas podziału nieruchomości.

Działki wydzielone pod drogi

Dla prawidłowego funkcjonowania każda nieruchomość powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Dostęp taki jest także koniecznym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę i  prowadzenia inwestycji. W związku z tym, podczas wprowadzania podziałów nieruchomości konieczne jest wydzielanie dróg. Ponadto dla rozwoju i prawidłowej gospodarki wskazane jest, aby drogi były publiczne, ogólnodostępne, tzn. aby w przeciwieństwie do dróg prywatnych, każdy mógł z nich korzystać. Dlatego w  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w art. 98 zapisano, iż „działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne”.

Podział na wniosek właściciela

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Przepis dotyczy także podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, przysługuje właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz ich spadkobiercom. Warunkiem jest wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie do właściwego organu, który stał się właścicielem wydzielonego gruntu. Złożenie takiego wniosku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Jaka jest procedura?

Złożenie wniosku ma na celu uzgodnienie wysokości odszkodowania między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Ta procedura przewiduje więc prowadzenie rokowań. Jeżeli jednak do uzgodnienia wysokości odszkodowania nie dojdzie, właściciel powinien skierować drugi wniosek do właściwego starosty. Starosta powinien natomiast wszcząć postępowanie i prowadzić je według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Do tego postępowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to także terminów. Wysokość odszkodowania ustala starosta po zasięgnięciu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości, wyrażonej w formie tzw. operatu szacunkowego. Często na wykonanie takiego operatu trzeba długo czekać, a jego wynik niejednokrotnie nie jest satysfakcjonujący dla osób starających się o odszkodowanie. Procedura ta jest więc zwykle złożona i długotrwała.

Kto płaci?

Do wypłaty odszkodowań zobowiązani są: gmina, powiat, województwo lub Skarb Państwa, w zależności od tego do kogo należy droga. Zapłata odszkodowania powinna nastąpić jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu (ustalająca odszkodowanie) podlega wykonaniu.

Maciej Lerman,
prawnik
tel. 666 390 939
mail: m.lerman@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *