Facebook


JABŁONNA: Na urząd więcej niż na transport

2015-02-03 2:12:44

Na ostatniej sesji Rady Gminy Jabłonna radni uchwalili budżet. Jest to budżet ułożony jeszcze przez poprzednią wójt Olgę Muniak. Uchwałę podjęto jednogłośnie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Jabłonna radni uchwalili budżet. Jest to budżet ułożony jeszcze przez poprzednią wójt Olgę Muniak. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Prognoza dochodów budżetu na 2015 rok zakłada wpływy do gminnej kasy w wysokości 59.776.995 zł. W tym dochody własne gminy wynieść mają 38.028.545 zł, subwencja ogólna 17.393.646 zł i dotacje z budżetu państwa oraz środki europejskie stanowić mają 4.354.804 zł. W dochodach własnych gminy największe wpływy będą stanowiły podatki.

Pieniądze z podatków i opłat

Gmina przewiduje, że z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynie 25.195.454 zł. Podatki od nieruchomości stanowić mają 5.071.911 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.005.000 zł. Różnego rodzaju opłaty lokalne m. in. opłata za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa, targowa, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne 2.290.000 zł. Wpływy z usług wynieść mają 2.380.000 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 58.489.799 zł. W tym są ujęte wydatki bieżące 55.171.519 zł i wydatki majątkowe 3.318.280 zł. Gminny budżet najbardziej obciążą wydatki na oświatę i wychowanie, bo aż 25.888.585 zł. W tej kwocie m. in. zawarte są koszty utrzymania szkół podstawowych w kwocie 11.883.941 zł, przedszkoli 7.924.457 zł, gimnazja 3.642.433 zł, oraz dowożenie uczniów do szkół 928.800 zł.

Niewielka część na inwestycje

Drugą pozycję wśród kosztów gminy stanowią wydatki na administrację publiczną 8.278.726 zł, w tym sam tylko urząd gminy “przejada” lwią część z tej kwoty bo aż 7.584.539 zł. Wydatki gminy na transport i łączność wyniosą 3.457.788 zł, w tym lokalny transport zbiorowy 1.725.000 zł, a utrzymanie dróg gminnych 1.700.081 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie gminę kosztowała 8.610.799 zł, w tym np. gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.789.447 zł, gospodarka odpadami 2.307.200 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 1.235.371 zł. Trzeba będzie również przeznaczyć na pomoc społeczną 4.839.719 zł, w tym na same tylko świadczenia przeznaczone zostanie 2.101.100 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego gmina przeznaczy 2.457.000 zł. – Po raz pierwszy dochody naszej gminy osiągnęły kwotę prawie 60 mln zł. Do tej pory tego w naszej gminie nie było. I to jest jedyna dobra rzecz w tym budżecie. Z żalem trzeba przyznać, że tylko 2 proc. tego budżetu przeznaczono na inwestycje – stwierdził radny Mariusz Grzybek.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *