SAMORZĄD. Wyspowiadają wójta, burmistrza, prezydenta?

2018-02-01 2:16:23

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy samorządowej wprowadza nowe rozwiązania w funkcjonowaniu rad gmin. Dotyczą one m.in. sposobu głosowania, transmitowania i udostępniania nagranych obrad rad gmin, obowiązku powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz inicjatywy uchwałodawczej i raportu o stanie gminy


Nowe zasady stosuje się do organów następnej kadencji po kadencji, w której weszły w życie (czyli od tegorocznych wyborów). Wszystkie posiedzenia rad gmin od tego momentu muszą odbywać się z ich zachowaniem. Wymaga to również dostosowania statutów gmin.

Na żywo i imiennie

Głosowania na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń pozwalających na utrwalenie i sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeżeli nie jest to możliwe zarządza się głosowanie imienne. Imienne wykazy glosowań radnych podlegają niezwłocznemu opublikowaniu w Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej urzędu. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są publikowane na stronie internetowej urzędu i w BIP – ie.

Nowa komisja rady

Rada gminy musi powołać komisje skarg, wniosków i petycji. W jej skład wchodzą radni, przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Ze składu ww. komisji z mocy ustawy wyłączeni są przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działalność wójta, burmistrza i prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych a także rozpatrywanie wniosków i petycji obywateli.

Inicjatywa uchwałodawcza dla klubów i obywateli

Na wniosek klubu radnych, obowiązkowo należy wprowadzić do porządku obrad, na najbliższej sesji rady, projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych. W tym trybie każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt na każdą kolejną sesję.
Także grupa mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do rady gminy może wystąpić z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą. Grupa ta musi liczyć 100 osób w gminie do 5 tys. mieszkańców, 200 osób w gminie do 20 tys. mieszkańców i co najmniej 300 osób w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców. Zgłoszony projekt staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji, nie później niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. Szczegółowe zasady wnoszenia uchwal przez obywateli określa w uchwale rada gminy.

Wyspowiadają wójta, burmistrza, prezydenta?

Do dnia 31 maja prezydent, wójt, burmistrz mają obowiązek przedstawiania radzie gminy raport o stanie gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności na sesji, na której podejmowana jest uchwała ws. udzielenia lub nie absolutorium. Nad przedstawionym raportem obowiązkowo odbywa się debata. W debacie oprócz radnych mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy się do niej zgłoszą. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie musi mieć poparcie co najmniej 20 osób – w gminach do 20 tys. mieszkańców, lub 50 osób – w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Po skończonej debacie rada podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi wotum zaufania.

Jacek Jankowski

Komentarze

2 komentarze

  1. Krzysztof odpowiedz

    Nareszcie, imienne głosowania i retransmisje obrad to coś, przed czym legionowska kilka broniła się rękami i nogami, jak długo mogła

    1. Krzysztof odpowiedz

      Oczywiście chodziło o klike

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *