SEROCK. Co zrobili w 2015?

2016-02-16 3:11:43

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku przedstawił wyniki swojej pracy za 2015 rok. Efekty są zadowalające zważywszy, że Zakład miał do dyspozycji tylko 24 pracowników, kilkudziesięciu wykonawców i 22 osoby wykonujące prace w ramach prac publicznych i odpracowujących kary nałożone przez sąd.

Każdego roku Zakład realizuje nasadzenia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów oraz odnowienie i pielęgnację istniejącej zieleni. W 2015 roku nasadzono ponad 50 klonów na ulicach Zakroczymskiej i Pułtuskiej w Serocku, wykonano również nowe nasadzenia krzewów na osiedlu Nowy Świat i ul. B. Śmiałego w Serocku.

Odpady komunalne
W 2015 roku zebrano 2511,6 ton odpadów komunalnych oraz 757,49 ton odpadów opakowaniowych, 164,42 ton odpadów ulegających biodegradacji, które zostały poddane recyklingowi. A z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 1500 osób. Blisko 490 ton odpadów, które dostarczyli mieszkańcy zostało przekazane do firm posiadających stosowne zezwolenia i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Utrzymanie dróg
W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę blisko 1 647 000 zł. Dzięki niej realizowano zimowe utrzymanie 85 km dróg asfaltowych, 93 km dróg gruntowych, 34 km chodników, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 90 km dróg gruntowych, uzupełniono blisko 1950 m2 ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 190 szt. znaków oznakowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko 7000 m2 oznakowania poziomego. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac konserwacyjnych istniejących rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto 25000 m2 zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 620 drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych.

Rewitalizacja rynku
W 2015 roku przeprowadzono rewitalizację najbardziej zniszczonej części serockiego rynku. Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegały na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury, a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części Rynku. Ponadto Zakład administruje 204 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2015 roku z uwagi na zły stan techniczny wyburzono budynek wraz z komórkami zlokalizowany przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie, a teren działki uporządkowano i wyrównano. Przeprowadzono również szereg prac konserwacyjnych mieszkaniowego zasobu gminy. Wymieniono dach na dwóch budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej, odnowiono fasady i zrewitalizowano otoczenie dwóch budynków przy ul. Kościuszki, oraz wykonano ogrodzenie budynku przy ul. Konwaliowej w Jadwisinie.

Składowisko odpadów w Dębem
W 2015 roku Zakład rozpoczął przygotowanie do rekultywacji nieczynnego od 2013 roku Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dębem. Opracowano dokumentację i złożono stosowny wniosek. W grudniu ubiegłego roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję zezwalającą na zamknięcie i rekultywację składowiska oraz zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska. Prace przy rekultywacji planowane są na lata 2016 – 2018.

Oprac. JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *