SEROCK. Człowiek kontra urzędy? Stanowisko Rady ws. skargi na burmistrza

2023-06-10 7:23:20

Rada Miasta i Gminy Serock po zapoznaniu się ze skargą mieszkańców reprezentowanych przez wieliszewskiego Radnego Edwina Zezonia oddaliła skargę dot. działalności Burmistrza Miasta i Gminy Serock jako bezzasadną

Poniżej prezentujemy Stanowisko Rady Miasta i Gminy Serock w tej sprawie wraz z uzasadnieniem:

(…) Zarzuty przedstawione w skardze dotyczą działania burmistrza, polegające na niewykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 330/XXX/2020 z dnia 16.12.2020 r. oraz braku właściwego nadzoru nad działaniami swoich pracowników, w szczególności kierownika referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju. Powyższe pisma zostały zakwalifikowane jako skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) przy braku przepisów szczególnych Rada Miejska jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 kpa.
(…) Na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, poczyniono następujące ustalenia faktyczne:
Uchwała nr 330/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 298/3 z obrębu Izbica (ul. Łabędziowa) dotyczyła wyrażenia zgody na dokonanie ww. czynności prawnej oraz nie zawierała i nie mogła zawierać zapisów o zobowiązaniu Burmistrza do złożenia oświadczenia w imieniu Gminy do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Ewentualna uchwała zobowiązująca Burmistrza do wykonania prawa pierwokupu byłaby dotknięta nieważnością, gdyż Rada Miejska przekroczyłaby zakres swych kompetencji. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących „zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”. Żadna odrębna ustawa nie zawiera szczególnych zapisów, które nadawałyby radzie gminy uprawnienia w zakresie zobowiązania organu wykonawczego gminy do nabycia nieruchomości.
Burmistrz mając zgodę Rady Miejskiej na skorzystanie z prawa pierwokupu mógł z tego prawa skorzystać, ale też mógł z niego nie skorzystać. Z okoliczności sprawy wynika, że Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu, gdyż dokonał oceny, że inne rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Gminy.
Wniesiona skarga zawiera także zarzut naruszenia przez Burmistrza art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ze względu na brak nadzoru nad wspólnotą gruntową, która dokonywała zbycia gruntu. Zgodnie z dostępnymi komentarzami na ten temat wyrażany jest pogląd, że w myśl zasady legalności, organy administracji publicznej mogą ingerować władczo w działalność wspólnoty jako spółki tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy przepisy ustawy wyraźnie dopuszczają możliwość takiej ingerencji. Oznacza to konieczność istnienia normy kompetencyjnej upoważniającej organ administracji do stosowania określonego środka nadzoru. W związku z powyższym Burmistrz nie miał prawa władczo ingerować w kwestie zbycia gruntów przez wspólnotę gruntową dot. ww. działki.
Zarzut braku nadzoru Burmistrza nad pracownikami Urzędu, a w szczególności nad kierownikiem referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, został postawiony przez Skarżącego w kontekście wykonywanych obowiązków związanych z kwestią skorzystania z prawa pierwokupu ww. działki przez Gminę. Mając na uwadze brak zasadności skargi ze względu na działanie Burmistrza zgodnie z prawem, to należy wskazać, że również pracownicy, którzy wykonywali obowiązki w zakresie swoich zadań dotyczących kwestii skorzystania z prawa pierwokupu realizowali je w taki sposób, że podjęcie decyzji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu było uzasadnione i nie naruszało obowiązujących przepisów.
Trudno jest w takiej sytuacji dopatrzeć się słuszności postawionego zarzutu dot. braku nadzoru Burmistrza nad pracownikami Urzędu.
Powyższą skargę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła na posiedzeniach w dniach: 3 kwietnia 2023r. oraz 22 maja 2023r. uznając ją za bezzasadną.
Rada Miejska w Serocku rozważając zasadność skargi na organ wykonawczy gminy rozpatrywała ją w kontekście ewentualnego naruszenia przez ten organ przepisów prawa.
Podtrzymując stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w niniejszej sprawie w świetle zarzutów podnoszonych w skardze oraz przedstawionego stanu faktycznego Rada Miejska w Serocku, nie dopatruje się naruszenia przepisów prawa, nieprawidłowości czy zaniechania. Nie stwierdzono również naruszeń w wykonywaniu obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, co powoduje, że należało uznać skargę za bezzasadną. (…)

Za odrzuceniem skargi głosowali: Biliński Marek, Bońkowski Krzysztof, Czerwiński Sławomir, Kalinowska Bożena, Krzyczkowska Teresa, Książyk Gabriela, Lutomirski Józef, Oktaba Agnieszka, Osiwała Sławomir, Pielach Jarosław Krzysztof, Rogucka Aneta, Rosiński Mariusz, Winnicki Wiesław, Zakolski Krzysztof.
W głosowaniu nie brał udziału radny: Skośkiewicz Włodzimierz (nieobecny).

red.

CZYTAJ WIĘCEJ:

SEROCK/IZBICA. Skarga na Burmistrza Serocka

Komentarze

3 komentarze

 1. Grzegorz Dąbrowski odpowiedz

  Jak się okazuje, stosowanie zdroworozsądkowych kryteriów do działania zarówno Pana Burmistrza, jak i Rady, mija się z celem. Wszystko rozbija się o kwestię “może, ale nie musi”. No to nie wykupił Pan Burmistrz drogi, a konsekwencjami się nie przejmuje. Rada na pewno stanie po jego stronie. I stanęła.
  Na “chłopski”, czyli ludzki rozum, cała ta sprawa nie powinna mieć miejsca. Prywatny właściciel drogi dojazdowej do kilkunastu posesji? Należało oczekiwać, że kupując miał świadomość, jakie są tego konsekwencje. W pierwszym rzędzie – użyteczność do celów dojazdowych. Tymczasem – nie opisując już wszystkich, nie zawsze, jak się wydaje, zgodnych z prawem działań – “Pan Inwestor” wyobraził sobie, że nabył działkę rekreacyjną i to z bezpośrednim dostępem do wody. Jakieś przepisy, Wody Polskie, drzewa i zwierzęta? A kto by się tym przejmował. Własność jest święta. Na pewno?
  Dziś mamy, co mamy. Bunt mieszkańców, wkopane w pobliżu brzegu Narwi szambo, samowolnie przesuniętą skrzynkę gazową i sławę na całą gminę, a nawet o wiele dalej. Na Łabędziową w Izbicy już przyjeżdżają wycieczki.
  Panie Burmistrzu, Urząd to naprawdę poważna sprawa i nie może lekceważyć mieszkańców. A my chcemy szanować naszą Władzę. Dacie nam na to szansę?

 2. Mieszkaniec Łabędziowej odpowiedz

  I takim sposobem, zgodnie z przepisami “psy zająca zjadły”. A interes społeczny panie burmistrzu? A więc zgodnie z prawem można usankcjonować samowolę nabywcy drogi, który ma to prawo w nosie i robi co chce… Tymczasem wykupinie tej drogi przez gminę pozwoliłoby uniknąć problemów jakie mają teraz mieszkańcy Łabędziowej w Izbicy.

 3. Edwin Zezoń odpowiedz

  Burmistrz nie wykonał uchwały na mocy której miał wykupić drogę na cel publiczny a więc ogólnodostępny – nie zrobił tego. Dlaczego panie burmistrzu? Przecież sam pan o zgodę na wykupienie tej drogi pan wystąpił? Jakich argumentów które pana przekonały do rezygnacji użył nowy nabywca? Bo po 2,5 roku od tego “dealu” mamy tu armagedon, a pan będąc decydentem stał się ignorowanym przez “nabywcę -dewastatora” petentem. No i oczywiście rada nie widzi w takim postępowaniu nic złego, a do tego pan przewodniczący rady ,który nie chcę udzielić głosu skarżącym to kompromitacja demokracji i wolności słowa. Wy Panowie chyba zapomnieliście że macie reprezentować interes społeczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *