SEROCK. Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock – już działamy!!!

2017-08-23 6:55:07

Powstaliśmy w lipcu b.r. po to, by podejmować działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, aby na terenie naszej Gminy nie powstawały inwestycje zagrażające zdrowiu ludzi oraz na rzecz rozwoju miejscowości w gminie Serock. Kluczową rolą naszej działalności jest komfort i spokój życia mieszkańców naszej Gminy


Pierwszym naszym wspólnym celem był protest przeciwko planom inwestycyjnym dotyczącym powstania kompostowni pryzmowej, sortowni odpadów opakowaniowych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Dębe, działka 100/2.

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy wsparli nas w tych działaniach. Dziękujemy za ich zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy poparliście ten protest – a było nas wielu. Pod petycję podpisało się ponad 2,2 tys. mieszkańców i właścicieli nieruchomości w gminie Serock. Dzięki tym wysiłkom udało się doprowadzić do tego, że w dniu 30 czerwca br. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wpłynęło pismo inwestora z prośbą o wyłączenie z postępowania administracyjnego o wydanie decyzji Środowiskowej budowy kompostowni. Z treści w/w pisma wynika, że wnioskodawca wycofał w/w wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oświadczając jednocześnie, że budowa kompostowni nie będzie realizowana z uwagi na protest społeczeństwa. Dnia 4 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Serock umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.
W dniu 12 lipca 2017 inwestor złożył odwołanie od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium odwoławczego.
Dlatego musimy działać dalej.
Miejscowy plan zagospodarowania, po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 lipca 2014 roku przeznacza ok. 15 hektarów zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 62 pod zabudowę przemysłowo – usługową. Wprowadzona funkcja umożliwia wykorzystanie tych terenów na cele związane z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą, ale również dopuszcza na tym terenie prowadzenie działalności z zakresu gospodarowania odpadami. Tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolem U/P1 i U/P2 przewidują możliwość prowadzenia uzupełniającej działalności w zakresie gospodarowania odpadami, a to oznacza, że może ona zajmować do 40% powierzchni działki lub budynków na niej zlokalizowanych (licząc łącznie budynki, drogę, miejsce przeładunkowe, parking itp.).

W ostatnim czasie, pod wpływem działań Stowarzyszenia i postawie mieszkańców wyrażających zdecydowaną dezaprobatę dla tego typu inwestycji, Gmina Serock dostrzegła, iż sformułowane w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego narzędzia ochrony ładu przestrzennego zdają się w niewystarczającym stopniu spełniać swoją rolę. W dniu 14.08.2017 r. na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock, ukazała się informacja o podjętej przez Gminę decyzji o przystąpieniu do sporządzania zmiany obowiązującego planu.  Jak czytamy w treści, „do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Serocku, planowanej w ostatnim tygodniu sierpnia br., Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosi inicjatywę uchwałodawczą, dotyczącą zapoczątkowania procesu zmiany tego planu miejscowego. Pozytywne rozpatrzenie uchwały przez Radę Miejską będzie stanowiło podstawę do uruchomienia procesu planistycznego, który doprowadzi do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania tego terenu”.

W imieniu naszym i mieszkańców, bardzo liczymy na podjęcie zapowiedzianych działań i by wprowadzone zmiany w założeniu, uniemożliwiły powstanie na terenie gminy przedsięwzięć niepożądanych, ze względu na ich potencjalny wpływ na stan środowiska naturalnego, krajobrazu i komfort życia mieszkańców. Jako przedstawiciele Stowarzyszenia żywimy nadzieję na owocną współpracę w tej kwestii z Gminą Serock, Burmistrzem Gminy i całą Radą. Wyrażamy nadzieję, że Gmina włączy nas do toku postępowania i prac związanych ze zmianą rzeczonego planu jako przedstawicieli reprezentujących wolę mieszkańców okolicznych miejscowości. O dalszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Tymczasem prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc i zaangażowanie we wspólną sprawę jaką jest zmiana planu zagospodarowania terenu dla tego obszaru aby w przyszłości zablokować na tym terenie inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami. Chętnych do współpracy zapraszamy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *