Facebook

SEROCK. Walka z niską emisją!

2017-12-09 1:30:27

Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z głównych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne, o wysokiej sprawności, posiadających certyfikaty i spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Dofinansowaniu podlega wymiana starych systemów grzewczych na systemy proekologiczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3000 zł, ale nie więcej niż kwota przedstawionych faktur. Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania muszą złożyć w pierwszej kolejności pisemny zamiar wymiany systemu grzewczego, na system ekologiczny (jest to element niezbędny i konieczny do uzyskania dotacji!). Regulamin przyznawania dofinansowania jest dostępny na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca – ochrona środowiska.

Dodatkowo, w sezonie grzewczym, Straż Miejska prowadzi kontrole posesji, które mają na celu wyeliminowanie spalania w piecach centralnego ogrzewania odpadów i produktów do tego nieprzeznaczonych. Strażnicy prowadzą działania edukacyjne, informując i ucząc mieszkańców czym powinno się palić, a także promują gminny program wymiany pieców.

W bieżącym roku Miasto i Gmina Serock podjęła próbę uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę pieców. W ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” można było uzyskać dotację do zakupu pieca w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł. Udzielona Miastu i Gminie dotacja pozwoliła na dofinansowanie wymiany pieców 41 mieszkańcom właścicieli nieruchomości gminnych. W odpowiedzi na wielkie zainteresowanie powyższym programem, również w nowym roku podejmiemy próbę uzyskania dofinansowania. Tym samym informujemy, że obecnie przyjmowane są wstępne deklaracje od mieszkańców gminy Serock, którzy chcieliby skorzystać w 2018 roku z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji kotłowni. Deklaracje przyjmowane są do 20 grudnia 2017 r. Program ten zostanie uruchomiony jedynie w sytuacji uruchomienia programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie deklaracji udziału w programie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieca. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 22 782 88 40 lub 22 782 88 39.

Pamiętajmy jednak, że ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza, którym oddychamy nie będzie możliwa bez działań każdego z nas, dlatego apelujemy, aby w piecach spalać tylko te paliwa, które są do tego przeznaczone. Nie spalajmy w domowych paleniskach odpadów komunalnych, lakierowanego drewna, płyt pochodzących z rozbiórki mebli itp. W ramach spalania tych odpadów w piecach wydziela się cała lista niebezpiecznych substancji, groźnych dla naszego zdrowia. Wszystkie te odpady możemy oddać w ramach obecnie obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeżeli masz podejrzenia,
że osoba z twojego sąsiedztwa spala ,,śmieci” w piecu poinformuj Straż Miejską w Serocku
tel. 22 782 72 92, 603 873 290.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *