SEROCK. Zabezpieczyli się przed żywiołem

2015-12-19 11:25:06

Ratusz poinformował o zakończeniu wszystkich prac przeciwpowodziowych przewidzianych w 2015 roku. W ramach trzech projektów wspartych kwotą 19 mln zł zostały wyremontowane zapory boczne Jeziora Zegrzyńskiego na 8 km odcinku, jak i udrożniono ujściowy odcinek Bugu od ujścia Narwi.

 

Zarządcą zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego w granicach gminy Serock i jednocześnie realizatorem projektów jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadania remontowe wykonane zostały w ramach trzech projektów.

Łacha – Kania
Pierwszy z nich zakładał odbudowę zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania o długości 5150 m. Remont wału polegał na: wykonaniu uszczelnienia korpusu zapory i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltrcyjną o głębokości 8 m; podwyższeniu korony zapory w miejscach gdzie tego wymagała; budowie dróg serwisowych; odbudowie w podstawie skarpy odpowietrznej drenażu rurowego o długości 5072 m; odmuleniu dna i skorygowaniu niwelety wraz z umocnieniem istniejących rowów przyzaporowych o łącznej długości 4276 m; zabezpieczeniu skarpy odwodnej zapory i skarp rowów przyzaporowych siatką w celu ochrony przed bobrami; wykonaniu nowego umocnionego odcinka rowu o długości 85 m. Całość prac została odebrana 6 listopada.

Kania – Popowo
Drugi projekt zakładał remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Kania – Popowo o długości 3000 m. Prace polegały na: wykonaniu uszczelnienia korpusu zapory i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltrcyjną o głębokość 10 m; podwyższenie korony zapory w miejscach gdzie tego wymagała; przebudowie odcinków wjazdów na zaporę; przebudowie istniejących schodków i budowie nowych, gdzie korona była podwyższana; dobudowę końcowego odcinka zapory na długości 35 m; remontu nawierzchni na koronie zapory; odtworzeniu słupków hektometrowych i barier wałowych; zabezpieczeniu skarpy odwodnej zapory skarp rowów przy zaporowych siatką, w celu ochrony przed bobrami. Całość prac została odebrana 10 grudnia.

Udrożnienie Bugu
Ostatni z projektów zakładał udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew. Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug na długości 2,6 km, kubatura robót 600 tys. m3, to pierwszy etap większego projektu o nazwie „Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew do km 5+000”. Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych, które wielokrotnie w przeszłości zagrażały mieszkańcom miejscowości Cupel, Kania Polska i Kania Nowa, czyli wioskom usytuowanym na terenach zagrożonych powodzią. Całość prac została odebrana 10 grudnia.

19 mln ze środków zewnętrznych
Wszystkie prace są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 proc.) i budżetu państwa (15 proc.). Łączne koszty wykonania prac remontowych są ogromne i wyniosły około 19 mln zł. Celem inwestycji było zapobieganie zagrożeniom naturalnym i ograniczenie ich skutków, jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich zagrożonych miejscowości, a w szczególności Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, i Nowa Wieś. Należy pamiętać, że znaczne spiętrzenia wody typu zatorowego stanowiły w przeszłości zagrożenie dla zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego w granicach odpowiedzialności gminy oraz na odcinkach Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów, a także dla terenów nadrzecznych, położonych na obszarach nieobwałowanych powyżej miejscowości Popowo-Parcele i Kuligów. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców będzie miał swoje odzwierciedlenie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż w najnowszych opracowaniach map zagrożenia i ryzyka powodziowego, tereny Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś nie zostały ujęte jako tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią. Prawdopodobieństwo wystąpienia żywiołu dla tego obszaru jest niskie i wynosi raz na 500 lat. – Sądzę, że ta informacja w przededniu nadchodzącej zimy i nieco później wiosennych roztopów jest bardzo istotna dla zainteresowanych – podsumował burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki.

JR

Fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *