SEROCK. Zmiany w budżecie Miasta i Gminy

2017-09-17 7:55:31

31 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Serocku. Podczas sesji wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock, które spowodowane są wprowadzeniem środków, które gmina otrzymała z instytucji zewnętrznych


Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock są spowodowane wprowadzeniem środków, jakie gmina otrzymała z instytucji zewnętrznych, m.in. dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 24.000 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wola Smolana gmina Serock”, dofinansowaniem projektu „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku” w wysokości 346.030,18 zł oraz otrzymaną dotacją z województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów za udział w targach turystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w wysokości 15.982,50 zł. Ponadto gmina otrzymała rozliczenie VAT za lata ubiegłe w wysokości 508.691 zł. Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 558.709,79 zł.

Zmniejszony deficyt budżetowy

Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Serock. Przeznaczono również kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock. Zabezpieczono również środki na wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.059.110,81 zł. Deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 1.617.820,60 zł.

Obligacje komunalne

Na sesji Rady Miasta i Gminy Serock podjęto również uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Obligacje zostaną wyemitowane w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000 zł. Wykup obligacji będzie następował do roku 2027.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *