Facebook


Wieliszew. Michałów-Reginów. Plan zagospodarowania został unieważniony

2017-07-27 8:30:59

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważności uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja br. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michalów-Reginów


Nadzór prawny wojewody mazowieckiego stwierdził w uchwalonym przez radę Gminy Wieliszew planie zagospodarowania przestrzennego rażące błędy, dlatego unieważnił uchwałę. Podstawowym mankamentem planu był brak określenia wskaźników minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę kubaturową. Nie określono także wskaźnika minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach, dla których ustalono dopuszczalne przeznaczenie pod miejsca postojowe. Także cześć graficzna planu nie odzwierciedlała (a powinna) części opisowej i tym samym była z nią sprzeczna.
Ponadto w zakwestionowanym planie miejscowym dopuszczono lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności wyłącznie na obszarze 2 jednostek terenowych, ograniczając tym samym możliwość ich lokalizacji na pozostałym terenie objętym planem.
Stwierdzone naruszenia prawa zostały zakwalifikowane przez Wojewodę jako istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, które skutkowały koniecznością uznania uchwały Rady Gminy Wieliszew za nieważną w całości. Od rozstrzygnięcia nadzorczego organ gminy może się odwołać do sadu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *